Technologia żywności i żywienie człowieka - zasady rekrutacji na studia II stopnia

1. O przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia kierunku technologia żywności i żywienie człowieka mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: bioinżynieria produkcji żywności, towaroznawstwo, chemia i technologia żywności, zielarstwo i fitoterapia;
  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu; nauk o kulturze fizycznej lub przyporządkowanych do dyscyplin w dziedzinie nauk rolniczych; nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki o Ziemi i środowisku.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia drugiego stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów pierwszego stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia. 

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia. 

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5.  Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Dodatki stosowane w nowoczesnej technologii produkcji żywności.
2. Wykorzystanie fermentacji alkoholowej w przemyśle spożywczym.
3. Metody konserwacji i uszlachetniania produktów roślinnych i ich przetworów.
4. Znaczenie enzymów w procesach fermentacji i utrwalaniu żywności.
5. Mikroorganizmy chorobotwórcze występujące w żywności i metody ich niszczenia.
6. Źródła mikotoksyn w żywności i ich znaczenie dla zdrowia człowieka.
7. Cechy jakościowe ziarna pszenicy decydujące o jego przydatności na cele wypiekowe.
8. Straty jakościowe wynikające z obróbki technologicznej żywności.
9. Ładunek i indeks glikemiczny a żywienie człowieka.
10. Znaczenie błonnika pokarmowego w żywieniu człowieka.
11. Piramida żywieniowa zalecana przez WHO/FAO.
12. Żywienie w różnym wieku i stanie fizjologicznym człowieka.
13. Rola wątroby w metabolizmie węglowodanów, tłuszczów i białek.
14. Technologia produkcji mlecznych napojów fermentowanych.
15. Cechy jakościowe surowców zwierzęcych określające ich przydatność dla przetwórstwa.
16. Systemy kontroli jakości stosowane w zakładach przetwórstwa mięsnego.
17. Charakterystyka wędlin z uwzględnieniem różnych technologii produkcji.
18. Technologia produkcji przetworów z mięsa (na przykładzie wybranego gatunku).
19. Wymienić systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności stosowane w przetwórstwie rolno-spożywczym.
20. Etapy wdrażania systemu HACCP.
21. Wskaźniki wyznaczane w badaniach antropometrycznych (BMI, WHR).
22. Etapy projektowania zakładów przemysłu spożywczego.
23. Czynniki wywołujące nietolerancję i alergię związane z żywnością.
24. Technologie przetwórstwa węglowodanów.
25. Warunki przeprowadzania oceny sensorycznej; czynniki wpływające na wyniki oceny sensorycznej.


Drukuj