Transport - zasady rekrutacji na studia II stopnia

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek transport  jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, logistyka w przedsiębiorstwie,
  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Rola transportu w życiu społeczno-gospodarczym kraju, regionu, miasta,
2. Gałęzie transportu oraz ich zalety i wady,
3. Typowe potrzeby transportowe mieszkańców danego miasta, źródła i cele mobilności,
4. Wpływ transportu na środowisko naturalne,
5. Co to jest publiczny transport zbiorowy ? jakie są jego podstawowe cele ?
6. Co to jest transport zrównoważony,
7. Działania w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
8. Wymień i omów strategie eksploatacyjne,
9. Scharakteryzuj rodzaje i przeznaczenie materiałów eksploatacyjnych stosowanych
w pojazdach samochodowych,
10. Silniki spalinowe stosowane w środkach transportu,
11. Diagnostyka pokładowa OBD środków transportu,
12. Podział środków transportu,
13. Definicja ładunku oraz jego właściwości,
14. Konwencja TIR w transporcie,
15. Podstawowe zagadnienia konwencji ADR,
16. Transport wewnątrzzakładowy,
17. Pojęcie i klasyfikacja infrastruktury transportu,
18. Budowa pojazdów samochodowych,
19. Wymień rodzaje infrastruktury logistycznej i omów jeden z nich,
20. Omów przykład procesu logistycznego w obszarze transportu.


Drukuj