Wzornictwo - zasady rekrutacji na studia II stopnia

1.Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek wzornictwo  jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia:

  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, architektura wnętrz oraz po pozostałych kierunkach studiów realizowanych w obszarze sztuki lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
  2. kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do procedury kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się.

Dla kandydatów pozostałych kierunków studiów (ppkt. b) obowiązuje procedura kwalifikacyjna, która jest sprawdzianem predyspozycji kandydata do studiowania na kierunku wzornictwo. Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy procedury kwalifikacyjnej – kandydaci drogą mailową  wysyłają własnoręcznie wykonane prace w postaci dokumentu PDF. Dokument winien zawierać mim. 10 prac wykonanych dowolną techniką, wskazujących na zainteresowania kandydata wzornictwem i projektowaniem.

Etap drugi procedury kwalifikacyjnej – kandydaci przystępują do rozmowy celem potwierdzenia efektów uczenia się i określenia swoich zainteresowań i oczekiwań związanych z wybranym kierunkiem studiów. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia.

Za pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej (suma za dwa etapy) przyjmuje się minimum 51%. Wynik procedury przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy/procedury w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z procedury kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z procedury kwalifikacyjnej ( ppkt. b)  w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2.W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z procedury kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z procedury kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do procedury kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.


Drukuj