Zarządzanie - zasady rekrutacji na studia II stopnia

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek zarządzanie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata:

  1. kierunku obieralnego oraz kierunków: zarządzanie i marketing, zarządzanie i inżynieria produkcji, finanse i rachunkowość, ekonomia
  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych we wszystkich obszarach nauk lub przyporządkowanych do wszystkich dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Organizacja: definicja i cechy, rodzaje i formy organizacyjno-prawne, struktura organizacyjna, podejście systemowe do organizacji;
2. Klasyfikacja i rola otoczenia organizacji;
3. Elementy procesu zarządzania: planowanie, organizowanie, przewodzenie
i kontrolowanie;
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi: elementy, ich znaczenie i miejsce
w strukturze organizacyjnej;
5. Elementy kultury organizacyjnej i zarządzanie ludźmi: style kierowania, metody motywowania, praca indywidualna i grupowa, znaczenie osobowości, kapitał ludzki i relacyjny.
6. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa: znaczenie ewidencji operacji gospodarczych, obieg dokumentów księgowych i magazynowych, aktywa
i pasywa, przychody i koszty, bilans, rachunek wyników, sprawozdanie
z przepływów pieniężnych, cele i odbiorcy sprawozdawczości finansowej;
7. Źródła finansowania działalności gospodarczej: struktura kapitału, wartość pieniądza w czasie i metody oceny inwestycji;
8. Rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji: rentowność i opłacalność, koszt alternatywny, całkowity, przeciętny, krańcowy;
9. Metody wskaźnikowej analizy finansowej: wady i zalety, układy odniesienia, metody ustalania wskaźników; wskaźniki płynności, rentowności, rotacji
i zadłużenia;
10. Istota marketingu: instrumenty marketingu mix, 4P a 4C, metoda 7P, segmentacja i nisza rynkowa, struktura produktu i cykl życia, marka i jej znaczenie, strategie cenowe; istota, funkcje i rodzaje kanałów dystrybucji; instrumenty promocji;
11. Rola badań marketingowych w zarządzaniu: źródła danych i metodyka badań marketingowych;
12. Zarządzanie projektami: stosowane metodyki, rodzaje projektów i struktur organizacyjnych w projektach, cykl życia i ścieżka krytyczna projektu, ewaluacja.
13. Zarządzanie informacją i wiedzą w przedsiębiorstwie: zadania systemów informacyjnych, rodzaje baz danych, funkcje metainformacji, zastosowanie kodów kreskowych, typy i cechy systemów ewidencyjnych
w przedsiębiorstwie, EDI;
14. Środowisko wirtualne prowadzenia działalności gospodarczej: specyfika współczesnego rynku informacyjnego, rynki elektroniczne, skutki gospodarcze rozwoju technologii internetowej;
15. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie: znaczenie jakości, systemy zarządzania jakością, zintegrowanie systemy, cykl Deming’a, Diagram
wg Kaoru Ishikawa’y, koncepcja Kaizen, TQM, 5S, Six Sigma;
16. Podstawy mechanizmu rynkowego: cena równowagi, cena i jej elastyczność, dobra niższego rzędu, ekskluzywne i dobra pierwszej potrzeby; elastyczność dochodowa, dobra substytucyjne i komplementarne.
17. Strategie przedsiębiorstw w zależności od rodzaju rynku: konkurencja doskonała, monopol doskonały, oligopol;
18. Statystyczne metody w zarządzaniu: współzależność zjawisk, szeregi proste
i rozdzielcze, korelacje liniowe i krzywoliniowe, miary rozproszenia, podstawowe miary przeciętne.


Drukuj