Zarządzanie i inżynieria produkcji - zasady rekrutacji na studia II stopnia

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata:

  1. kierunku obieralnego,
  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk społecznych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; zootechnika i rybactwo; ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; architektura i urbanistyka; sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5.  Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Organizacja – pojęcie, funkcje, rodzaje, formy organizacyjno-prawne;
2. Otoczenie organizacji;
3. Proces zarządzania;
4. Planowanie w organizacji;
5. Organizowanie jako funkcja zarządzania;
6. Przewodzenie, motywowanie, przywództwo w organizacji;
7. Kontrola jako funkcja zarządzania;
8. Zarządzanie zasobami ludzkimi;
9. Elementy marketingu – produkt, cena , dystrybucja i promocja;
10. Podstawowe sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa - bilans i rachunek zysków i strat
11. Struktura kapitału w przedsiębiorstwie;
12. Inwestycje – finansowanie i ocena efektywności ;
13. Funkcje i cele rachunkowości;
14. Zasoby materialne i niematerialne;
15. Koszty w przedsiębiorstwie;
16. Wybrane elementy podstaw mechaniki i konstrukcji;
17. Wybrane zagadnienia z metrologii;
18. Kryteria i metody wyboru materiału na wytwory techniczne;
19. Współczesne systemy i koncepcje zarządzania produkcją;
20.Podstawowe zagadnienia związane z automatyzacją procesów produkcyjnych;
21.Modele strukturalne produkcji i przedsiębiorstwa;
22. Klasyfikacja produkcji;
23. Sterowanie produkcją;
24. Koncepcje i metody zarządzania jakością;
25. Pojęcia i definicje logistyki oraz łańcucha dostaw;
26. Zarządzanie zapasami;
27. Logiczne i strukturalne powiązania w planowaniu kooperacyjnej struktury procesów produkcji;
28. Zarządzanie dostawcami i klientami;
29.Trendy rozwojowe procesów wytwórczych w świetle rozwoju zrównoważonego oraz globalizacji;
30.Technologia i organizacja procesów produkcyjnych.


Drukuj