Zootechnika - zasady rekrutacji na studia II stopnia

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek zootechnika jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: rolnictwo, bioinżynieria w produkcji zwierzęcej, ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie, zoofizjoterapia, inspekcja weterynaryjna, biotechnologia,
  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; nauki biologiczne.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

 

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Gospodarcze znaczenie bydła, trzody chlewnej i drobiu
2. Kierunki użytkowania bydła, drobiu, koni, kóz i owiec
3. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej na przykładzie wybranego gatunku zwierząt gospodarskich
4. Doskonalenie genetyczne zwierząt gospodarskich
5. Rodzaje pomieszczeń inwentarskich i ich charakterystyka
6. Dobrostan i jego znaczenie w produkcyjności zwierząt
7. Zasady żywienia zwierząt przeżuwających i monogastrycznych
8. Podział pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich
9. Metody konserwowania pasz
10. Wymień systemy wypasu zwierząt gospodarskich i omów jeden z nich
11. Zachowanie płciowe samic zwierząt gospodarskich
12. Postępowanie z noworodkiem wybranego gatunku zwierząt gospodarskich
13. Zabiegi pielęgnacyjne przeprowadzane u zwierząt gospodarskich
14. Ocena jakościowa mleka, mięsa i jaj
15. Zagospodarowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
16. Znaczenie owadów użytkowych i pożytecznych
17. Chów jeleniowatych w warunkach ograniczonej swobody

 


Drukuj