Wymagane dokumenty

NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 1. podanie na ustalonym formularzu UTP – wydruk po rejestracji internetowej,
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów,
 3. 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  3a. 1 fotografia w postaci elektronicznej, odpowiedniej jakości, zdjęcie elektroniczne powinno być takie samo (identyczne) ze zdjęciem papierowym dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami, zdjęcie należy samodzielnie umieścić/wgrać w IRK,
 4. kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości dwustronicowe uzyskane w systemie starej matury składają dodatkowo kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 5. kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej „International Baccalaureate” IB składają jego oryginał i tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego; kandydat, który w roku 2021 zdaje/zdawał maturę międzynarodową i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej; kopię dyplomu (w tym oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie – nie później niż do 1 października 2021 r.

(Uwaga! Pracownicy UTP nie kserują dokumentów)

NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 1. podanie na ustalonym formularzu UTP - wydruk po rejestracji internetowej,
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku braku dyplomu,
 3. dokument zawierający ocenę na dyplomie i egzaminu dyplomowego oraz średnią ocen z toku studiów,
 4. 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  4a. 1 fotografia w postaci elektronicznej, odpowiedniej jakości, zdjęcie elektroniczne powinno być takie samo (identyczne) ze zdjęciem papierowym dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami, zdjęcie należy samodzielnie umieścić/wgrać w IRK

(Uwaga! Pracownicy UTP nie kserują dokumentów)


Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTP


Drukuj