godlo
logoutp
hr excellence

Przesunięcie terminu opłat za wybrane usługi edukacyjne

W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 405) jednorazowo w 2020 r. przedłuża się terminy wnoszenia opłat za wybrane świadczone usługi edukacyjne:

Zmiany terminu płatności oraz wysokości opłaty za zakwaterowanie w DS

Szanowni Studenci

Pomoc finansowa dla studentów UTP

W wyniku zamknięcia miejsc pracy wiele osób straciło źródło utrzymania i znalazło się w trudnej sytuacji życiowej.

Zawieszenie terminów obron prac dyplomowych i przesunięcie rekrutacji na studia II stopnia

Studenci i Pracownicy UTP,

informujemy, że obrony prac dyplomowych oraz egzaminy dyplomowe zostają zawieszone od dnia 16 marca do 25 marca 2020 r.

Studenci, mieszkańcy DS!

Studenci, mieszkańcy DS., którzy są w trudnej sytuacji i muszą dalej mieszkać w DS. proszeni są o złożenie w portierni DS. umotywowanego wniosku o dalsze zamieszkanie w DS.

Dla studentów, którzy opuszczają lub opuścili DS zagwarantowane są pomieszczenia jako depozyt do przechowania rzeczy. Rzeczy do wskazanych pomieszczeń mogą dostarczyć studenci lub, w przypadku nieobecności studentów, oddelegowany do tego zespół.

Legitymacje studenckie i doktoranckie automatycznie przedłużone

Premier Jarosław Gowin podpisał dziś rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie.

Stypendia rektora dla studentów na semestr letni 2019/2020

Drodzy studenci.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu, 11 marca 2020 r.  upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora w semestrze letnim 2019/2020 dla studentów III semestru studiów II stopnia (za wyniki w nauce oraz osiągnięcia z I i II semestru studiów II stopnia).

Dla pozostałych studentów prawo do stypendium zostanie ustalone w oparciu o wnioski złożone w październiku 2019 r.
Uwaga! Powyższy termin obowiązuje również pozostałych studentów, którzy nie złożyli wniosku w październiku 2019 r. 

 

 

Skrzynka studencka

Na UTP pojawiła się skrzynka studencka.

Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów

Informujemy, że istnieje możliwość aplikowania o stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów.

Wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów z funduszu stypendialnego obowiązujące w roku akademickim 2019/2020

Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego oraz Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów ustalił:

 • obowiązującą w roku akademickim 2019/2020:
  - wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego (próg dochodowy),
  - wysokość stypendium socjalnego w zależności od dochodu (algorytm progowy),
  - wysokość zwiększenia stypendium socjalnego (stała kwota),
  - wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności (algorytm progowy),
  - wysokość stypendium rektora dla doktorantów (stała kwota),

  Patrz: Zarządzenie Z.52.2019.2020 z dnia 14 listopada 2019

Menu