Wysokość stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2018/2019

W dniu 14 listopada 2018 r. Zarządzeniem nr Z.16.2018.2019 Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego oraz Uczelniana Radą Samorządu Doktorantów ustalił następujące zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2018/2019:

I. Stypendia socjalne

Miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie studenta Kwota stypendium socjalnego
do 686,40 zł 650 zł/ mies
686,41 zł – 800,00 zł 600 zł/ mies.
800,01 zł – 1051,70 zł 550 zł/ mies.

Zwiększenie stypendium socjalnego w związku z zakwaterowaniem w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, w sytuacji gdy codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie wynosi 300 zł/ mies.
Minimalna liczba punktów za trudność dojazdu z miejsca stałego zamieszkania do uczelni do uzyskania zwiększenia stypendium socjalnego wysokości wynosi 3.

II. Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności  Kwota stypendium  
 znaczny  570 zł/ mies.
 umiarkowany  520 zł/ mies.
 lekki   470 zł/ mies.


III. Zapomogi

Jednorazowa zapomoga w związku z przejściowo trudną sytuacją materialną spowodowaną zdarzeniem losowym wynosi 1.000 zł.

IV. Stypendia rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi 650 zł/mies.

V. Stypendia dla najlepszych doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów wynosi 800 zł/ mies.

 


Drukuj