Zmiany w dokumentowaniu wniosku o stypendium socjalne w roku 2019/2020 - aktualizacja komunikatu

Od 1 października 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie świadczeń dla studentów, które wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Istotną zmianą w przypadku studenta/ doktoranta, który ubiega się o stypendium socjalne przy dochodzie do 528 zł jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.

Czy potrzebuję zaświadczenie z OPS?

Przy ustalaniu czy dochód na osobę w rodzinie przewyższa kwotę 528 zł nie należy wliczać:

  1. świadczeń stypendialnych przyznanych przez uczelnię (socjalnych, rektora, dla niepełnosprawnych, zapomóg) oraz stypendiów MNISW
  2. stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:
    - funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
    - niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
    - umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych;
  3. świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  4. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.1509 t.j. z późn. zm.).

a także: świadczeń rodzinnych przyznanych rodzinie na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego, świadczeń z pomocy społecznej przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej, świadczenia wychowawczego przyznanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+), świadczenia Dobry Start (300+), dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Kalkulator dochodu w rodzinie - <pobierz>
Jak korzystać z kalkulatora - instrukcja <pobierz>

Co powinno znaleźć się w zaświadczeniu?

Treść zaświadczenia wydanego na wniosek studenta zależy od informacji o sytuacji materialnej studenta i jego rodziny posiadanych przez ośrodek pomocy społecznej. Zaświadczenie to może zawierać informacje m.in. o źródłach i wysokości dochodów, stanie majątkowym studenta i członków jego rodziny, przyznanych rodzinie świadczeniach, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny na podstawie aktualnych (ewentualnie ostatnich posiadanych) informacji o beneficjentach pomocy społecznej. Dostarczone przez studenta zaświadczenie jest dodatkowym środkiem dowodowym, podlegającym ocenie przez organ przyznający stypendium (czyli rektora albo komisję stypendialną) łącznie z pozostałym materiałem zgromadzonym w aktach sprawy.

Wzór wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej:  <pobierz>

Co się dzieje, jeżeli student nie dołączy zaświadczenia?

Student, który nie dołączył do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, wskazuje przyczyny powyższego oraz przedstawia dokumenty potwierdzające źródła utrzymania rodziny (art. 88 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Na podstawie złożonych przez studenta wyjaśnień i dokumentów organ przyznający stypendium ocenia w postępowaniu administracyjnym czy wskazana przez studenta przyczyna braku ww. zaświadczenia jest uzasadniona, a źródła utrzymania rodziny w sposób wystarczający i wiarygodny udokumentowane.

Wzór oświadczenia studenta <pobierz>

 

 

  

 

 

 

 

 

 


Drukuj