Komunikat dotyczący wypłat stypendiów z funduszu stypendialnego

Aktualności

Pierwsza wypłata świadczeń z funduszu stypendialnego (stypendiów socjalnych, stypendiów rektora, stypendiów dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg) będzie miała miejsce w dniu 6 grudnia br. (świadczenia za miesiące: październik, listopad 2019 r.).

Wypłata stypendiów za miesiąc grudzień zaplanowana jest na dzień 19 grudnia br.

 

UWAGA!
Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów warunkiem wypłaty pierwszej transzy przyznanego świadczenia jest potwierdzenie odbioru decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia oraz złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od wydanej w tym zakresie decyzji administracyjnej - wzór nr 17. Brak wykonania wymienionych w zdaniu poprzednim czynności skutkować będzie wypłatą pierwszej transzy właściwego świadczenia po uprawomocnieniu się decyzji.

Powyższe oznacza, że na liście wypłat stypendiów realizowanej w dniu 6 grudnia znajdą się jedynie osoby, których odebrane decyzje administracyjne uprawomocniły się do dnia 2 grudnia włącznie. Decyzja staje się prawomocna po upływie 14 dni od daty jej doręczenia lub w dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej.

Decyzje wydają Dziekanaty Wydziałów.

 

Drukuj