Wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów z funduszu stypendialnego obowiązujące w roku akademickim 2019/2020

Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego oraz Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów ustalił:

 • obowiązującą w roku akademickim 2019/2020:
  - wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego (próg dochodowy),
  - wysokość stypendium socjalnego w zależności od dochodu (algorytm progowy),
  - wysokość zwiększenia stypendium socjalnego (stała kwota),
  - wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności (algorytm progowy),
  - wysokość stypendium rektora dla doktorantów (stała kwota),

  Patrz: Zarządzenie Z.52.2019.2020 z dnia 14 listopada 2019

Drukuj