Rekrutacja śródroczna na studia II stopnia na UTP

2-17 kwietnia 2020 roku przeprowadzona została śródroczna rekrutacja, w formie zdalnej, na studia II stopnia na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Pierwotnie rekrutacja zaplanowana była na pierwszą połowę marca br. Z uwagi na nową zaistniałą sytuację, władze uniwersytetu zdecydowały o konieczności opracowania nowych i dostosowania istniejących procedur rekrutacyjnych tak, aby można było przeprowadzić rekrutację bezpiecznie w formie zdalnej. W szczególności dotyczyło to przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, a także zmian w wykorzystywanym oprogramowaniu do rejestracji kandydatów w celu składania dokumentów rekrutacyjnych. Do rozmów kwalifikacyjnych wykorzystane zostały narzędzia do kontaktu zdalnego np. MS TEAMS, Skype czy WEBEX bazując na doświadczeniach wprowadzonych na uniwersytecie w marcu dotyczących przeprowadzania zdalnych obron prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych.


Pomimo zaistniałej sytuacji, uruchomionych zostało 10 kierunków II stopnia i przyjęto prawie 300 nowych studentów. Na wszystkich wydziałach uniwersytetu uruchomiono co najmniej jeden kierunek. Na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydziale Inżynierii Mechanicznej oraz na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii uruchomiono dwa kierunki. Jest to niewątpliwie sukces, a doświadczenia zebrane podczas tej rekrutacji wpłyną na dostosowanie procedur rekrutacyjnych w nadchodzących rekrutacjach na studia I i II stopnia.

Uruchomione kierunki:

  • architektura
  • budownictwo
  • mechanika i budowa maszyn
  • wzornictwo
  • informatyka stosowana
  • technologia chemiczna
  • technologia żywności i żywienie człowieka
  • rolnictwo
  • zootechnika
  • zarządzanie i inżynieria produkcji

Drukuj