Zmiana terminu składania wniosków o stypendium rektora w semestrze letnim

Drodzy studenci.

W związku z wcześniejszym niż w latach ubiegłych terminem rozpoczęcia semestru letniego dla osób przyjętych na I rok studiów II stopnia w rekrutacji letniej, JM Rektor podpisał Zarządzenie zmieniające termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. 

Zgodnie z Zarządzeniem Z.112.2020.2021 z dnia 16.02.2021 r. <pobierz> termin ten upływa 12 marca 2021 r.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu, w semestrze letnim wnioski o przyznanie stypendium rektora składają:
- studenci III semestru studiów II° (za średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w I i II semestrze studiów II°),
- osoby przyjęte na I rok studiów II° (za średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w ostatnich dwóch semestrach studiów I°)

Pozostali studenci mogą złożyć wniosek, o ile nie starali się o przyznanie stypendium w semestrze zimowym 2020/2021.

Wniosek można złożyć pod warunkiem uzyskania z semestrów branych pod uwagę średniej ocen nie niższej niż 4.0 przy braku osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych lub minimalną liczbę 40 pkt. za średnią ocen i osiągnięcia oraz spełnienia kryteriów, o których mowa w par. 5 ust. 2 i 3 Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów. Uwaga! Semestry liczone do średniej ocen - tabela <pobierz>.

Wymagane dokumenty:

- studenci III semestru studiów II°  oraz osoby przyjęte na I rok studiów II° (absolwenci UTP) składają:

1) wypełniony wniosek wg wzoru 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów (składają wszyscy),
2) oświadczenie o odbytych studiach wg wzoru 18 do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów (składają tylko wnioskodawcy, którym uprawnienie 6 lat do otrzymywania świadczeń upływa w roku akademickim 2020/21 lub upłynął wcześniej),
3) dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe (składają tylko wnioskodawcy, którzy wykazują osiągnięcia),

- osoby przyjęte na I rok studiów II° (absolwenci innych Uczelni) składają:

dokumenty wymienione powyżej w pkt. 1-3 oraz

4) zaświadczenie z uczelni, na której ukończyli studia I stopnia o ocenach pozytywnych i negatywnych uzyskanych z egzaminów i zaliczeń z podziałem na semestry (składają wszyscy). Uwaga! Załącznikiem do ustalenia średniej ocen nie jest suplement do dyplomu.
5) oświadczenie wg wzoru nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów (składają wszyscy)

Wykaz uwzględnianych w punktacji osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych oraz sposób ich udokumentowania zawiera Załącznik Nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów.

Powyższe dokumenty należy złożyć w formie papierowej listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej (uwaga! stempel pocztowy z datą nie późniejszą niż 12 marca 2021 r.) lub w sposób określony przez dziekanat Wydziału z zachowaniem reżimu sanitarnego.


Drukuj