MostAR

MostAR to program wymiennego kształcenia studentów w uczelniach rolniczych w Polsce.MostAR plakat foto

W programie uczestniczą:

1. Akademia Podlaska w Siedlcach

2. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

3. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

4. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

5. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

6. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

7. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

8. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

9. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Jednostką koordynującą funkcjonowanie programu i siedzibą Biura MostAR-u jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (www.sggw.pl)

Założenia programu MostAR

Program MostAR jest nową ofertą kształcenia w uczelniach rolniczych w Polsce. Jest adresowany do studentów, którzy część studiów (na wszystkich kierunkach realizowanych przez uczelnie rolnicze w Polsce) chcą kontynuować poza macierzystą uczelnią.

Studia w ramach programu MostAR może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku studiów i po akceptacji programu przez dziekana wydziału macierzystej uczelni studenta.

W ramach tego programu student ma możliwość:

  • odbycia rocznych lub semestralnych studiów w wybranej uczelni,
  • wyboru przedmiotów w oparciu o istniejące w danej uczelni programy studiów,
  • studiowania w ramach indywidualnego programu różne przedmioty wybrane z różnych semestrów danego kierunku studiów lub pokrewnego.

Zaliczenie odbytych studiów

Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS. Semestralny program studiów powinien zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS. W przypadku braku 30 punktów ECTS, brakujące punkty należy uzyskać w uczelni macierzystej. Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza dziekan wydziału danej uczelni. Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie studiów w wybranej uczelni są uwzględniane przy obliczaniu średniej za dany rok studiów, jak również z całego okresu studiów.

Stypendia

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MostAR, przysługujące studentowi stypendia: socjalne, naukowe, ministra NiSzW i inne wypłaca uczelnia macierzysta. Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają, w miarę możliwości, miejsca w domach akademickich.


Drukuj