Stypendia ministra dla naukowców UTP!

Miło nam poinformować, że dr inż. Weronika Kruszelnicka z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i dr Dariusz Kulus z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnie zdolnych młodych naukowców.

Minister Jarosław Gowin uhonorował stypendiami 211 osób, które prowadzą innowacyjne badania na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.   

Kim są stypendyści?

Dr inż. Weronika Kruszelnicka jest obecnie pracownikiem Zakładu Inżynierii Systemów Technicznych w Instytucie Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy. Jest absolwentką studiów inżynierskich (Inżynieria OZE) i magisterskich (Mechanika i Budowa Maszyn) na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy. Rozprawę doktorską realizowała i obroniła na tym samym Wydziale w 2019 roku. Obszar zainteresowań badawczych dr inż. Weroniki Kruszelnickiej obejmuje w szczególności zagadnienia efektywności maszyn i procesów przetwórczych biomateriałów dla celów energetycznych, inżynierii odnawialnych źródeł energii, rozdrabniania alternatywnych nośników energii, w tym również odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych, w kontekście poszanowania energii i zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości środowiska przyrodniczego. Prowadzone badania własne, wynikają m.in z realizowanego projektu badawczego w ramach programu ,,Diamentowy grant” dla młodych pracowników nauki, w zakresie rozdrabniania bio-materiałów w kierunku dalszego ich energetycznego przetwórstwa. 

Z problematyki zainteresowań naukowych dr inż. Weronika Kruszelnicka opublikowała ponad 67 artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych w tym 13 artykułów w czasopismach z listy A MNiSW. Czynnie uczestniczyła w realizacji 5-u projektów badawczo-rozwojowych (w tym, jednym międzynarodowym), 1-ym projekcie dydaktycznym i 4-ch badaniach zleconych. Ma na swoim koncie 7 zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP i 1 zgłoszenie na patent Europejski. Wśród szczególnych osiągnięć dr inż. Weroniki Kruszelnickiej należy zauważyć te najważniejsze: dwukrotnie stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyróżnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy za wyróżniające osiągnięcia naukowe, uzyskanie ,,Diamentowego Grantu" zyskanie nagrody specjalnej Prezes Urzędu Patentowego RP w VIII edycji Ogólnopolskiego konkursu ,,Student Wynalazca”, stypendium naukowe Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających studentów oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

 

Dr Dariusz Kulus to drugi uhonorowany stypendysta. Adiunkt na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii. Absolwent biotechnologii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy (2011). Stopień naukowy doktora w dyscyplinie biotechnologia uzyskał z wyróżnieniem w 2015 roku, w wieku 28 lat na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Miłośnik podróży, zwierząt, muzyki filmowej.

Laureat licznych nagród i odznaczeń za osiągnięcia naukowe (m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy). Autor grantów dla młodych naukowców (Iuventus Plus). Obecne zainteresowania zawodowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z krioprezerwacją oraz analizą szeroko pojętej zmienności wybranych gatunków roślin ozdobnych i leczniczych, a także mikrorozmnażaniem zagrożonych wyginięciem gatunków kaktusów i innych sukulentów. Wiedza teoretyczna poparta została doświadczeniem zdobytym podczas szkoleń, praktyk oraz staży w krajowych i zagranicznych laboratoriach o zróżnicowanym profilu, w tym Laboratorium Kriobiologii PAN w Warszawie, Uniwersytecie Przyrodniczym w Pradze, i innych. Autor i współautor publikacji naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu biotechnologii roślin. 

 

Laureaci będą otrzymywali stypendia w wysokości 5.390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy w tym okresie ponad 40 mln zł. Warto podkreślić, że złożone wnioski oceniał zespół doradczy, wyłoniony spośród kandydatów zgłaszanych Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców. W tym roku wpłynęło prawie 1,5 tys. wniosków o przyznanie stypendium, z czego ok. 1,4 tys. spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie.

Więcej na stronie


Drukuj