Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów


Zmiana do Regulaminu obowiązująca w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie JM Rektora w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu: <pobierz>

Regulamin obowiązujący od 01.10.2020

Zarządzenie JM Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu: <pobierz>

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy -  <pobierz>

załącznik nr 1 do Regulaminu "Zasady obliczania dochodu oraz dokumentowania sytuacji materialnej w rodzinie" <pobierz>

załącznik nr 2 do Regulaminu "Szczegółowe zasady przyznawania punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe oraz dokumentowania tych osiągnieć do stypendium rektora" <pobierz>


WZORY DRUKÓW obowiązujących od 01.10.2020 r.

wzór nr 1
wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów
wzór nr 1a
wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów I roku studiów I stopnia
wzór nr 2
oświadczenie - załącznik do wniosku nr 1 o stypendium rektora dla studentów I roku studiów II stopnia, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia UTP
wzór nr 3
wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów
wzór nr 4
wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
wzór nr 5
wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych - nie obowiązuje, wniosek wypełniany w USOSweb
wzór nr 6 
wniosek o przyznanie zapomogi - nie obowiązuje, wniosek wypełniany w USOSweb
wzór nr 7
zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym …
wzór nr 7a
zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
wzór nr 8
oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
wzór nr 9
zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
wzór nr 10
oświadczenie o źródłach utrzymania rodziny
wzór nr 11
wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego*) w dochodzie rodziny (załącznik do wniosku nr 4)

wzór nr 12
oświadczenie o zmianie okoliczności mających wpływ na przyznane prawo do stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
wzór nr 17
oświadczenie studenta/doktoranta o zrzeczeniu się prawa do odwołania
wzór nr 18
oświadczenie studenta/doktoranta o odbytych studiach

 

 

 


Drukuj