Stypendia rektora dla doktorantów

Najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 października 2019 r.

 • likwidacja stypendium dla najlepszych doktorantów, nowa forma świadczenia: stypendium rektora,
 • rozszerzenie listy osiągnięć naukowych, uwzględnianie osiągnieć artystycznych i sportowych, uszczegółowienie pojęć oraz zasad dokumentowania osiągnięć,
 • nowe wzory druków.

Zasady przyznawania stypendium:

 1. Stypendia rektora dla doktorantów przyznawane są na rok akademicki na okres 9 miesięcy (nie dłużej niż do czerwca włącznie).
 2. Stypendium rektora dla doktorantów przyznawane jest na wniosek doktoranta wg wzoru nr 3.
 3. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów upływa 15 dnia roboczego października (W r.a. 2019/2020 jest to dzień 21 października 2019 r.)
  Wnioski złożone po terminie wskazanym w zdaniu pierwszym rozpatrzone zostaną nie wcześniej niż w terminie rozpatrywania wniosków (odwołań lub wniosków o ponowne rozpatrzenie) przez organ II instancji. Wnioski złożone po terminie mogą być rozpatrzone pozytywnie, w ramach pozostałej w wyniku decyzji organu I instancji puli miejsc oraz w ramach dostępnych środków funduszu, wyłącznie od miesiąca wpływu kompletnego wniosku o stypendium.
 4. Stypendia rektora dla doktorantów przyznawane są na podstawie list rankingowych sporządzanych według sumy punktów uzyskanej przez wnioskodawców. Listy sporządzane są z podziałem na dyscypliny naukowe w terminie do ostatniego dnia roboczego października.
 5. Stypendium może otrzymać nie więcej niż 30% doktorantów, o których mowa w §1 ust. 3 lit. b każdej dyscypliny naukowej (doktoranci Uniwersytetu, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020). Do ustalenia liczby 30% doktorantów przyjmuje się stan doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed r.a. 2019/2020, każdej dyscypliny naukowej na dzień 1 listopada roku akademickiego, na który stypendia są przyznawane.
 6. Ostateczną liczbę stypendiów w ramach każdej z list rankingowych ustala rektor albo komisja stypendialna jeżeli została powołana. Liczba stypendiów przyznawanych przez organ I instancji w ramach każdej z list rankingowych może być mniejsza niż to wynika z 30% doktorantów celem zabezpieczenia możliwości przyznania należnych stypendiów przez organ II instancji.
 7. Stypendium rektora dla doktorantów może być przyznane doktorantowi, który:
  a) złożył w terminie, o którym mowa w ust. 2 wniosek o stypendium (wzór nr 3),
  b) zaliczył bezwarunkowo poprzedni rok (semestr zimowy i letni) studiów doktoranckich,
  c) w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskał wyróżniające się wyniki w nauce (średnia ocen z egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich wyniosła minimum 4,5),
  d) w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium wykazał się zaangażowaniem w pracy dydaktycznej (rozumianej jako prowadzenie lub uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie zleconych przez Kierownika Katedry),
  e) w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium wykazał się postępami w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
  f) nie kontynuuje studiów na podstawie decyzji o ich przedłużeniu (dotyczy doktorantów ostatniego roku studiów).
 8. Stypendium rektora może otrzymać doktorant, który zajmie odpowiednią pozycję na liście rankingowej i spełni wszystkie warunki określone w pkt. 7. Doktorant nie zostaje uwzględniony na liście rankingowej, a jego wniosek rozpatruje się negatywnie w przypadku, gdy nie spełni choćby jednego kryterium, o którym mowa w pkt. 7.
 9. Na ostateczny wynik klasyfikujący wnioskodawcę na liście rankingowej składa się: stanowiąca wyznacznik wyróżniających wyników w nauce suma punktów odpowiadająca średniej ocen (nie niższą niż 4,5) oraz punktów uzyskanych za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przyznawanych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu <pobierz>.
 10. Średnia ocen, o której mowa w pkt. 9, jest średnią arytmetyczną ocen pozytywnych
  i negatywnych z wszystkich przedmiotów i rodzajów zajęć objętych planem studiów wyliczoną
  z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Do średniej ocen nie są wliczane przedmioty zrealizowane w skutek rejestracji warunkowej na niższych semestrach.
 11. Średnia ocen przeliczana jest na punkty według wzoru: liczba punktów za średnią ocen = uzyskana średnia ocen x 10
 12. Załącznikiem do wniosku o stypendium rektora jest wydrukowane przez dziekanat zestawienie ocen z semestrów branych pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen.
 13. W przypadku osiągnięć naukowych i artystycznych będących wygranymi w konkursach uwzględniana jest data ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu, a nie data rozpoczęcia konkursu.
 14. Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe doktorant opisuje we wniosku o stypendium oraz potwierdza odpowiednimi dokumentami.
  Sposób udokumentowania osiągnięć określa Załącznik nr 2 do Regulaminu <pobierz>.
  W przypadku zaświadczeń w języku obcym innym niż język angielski należy przedstawić tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
  W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wszystkie informacje niezbędne do właściwej kwalifikacji wskazanego przez studenta osiągnięcia nie przyznaje się za nie punktów.
  Nie wzywa się do uzupełnienia wniosku o stypendium rektora w przypadku braku dokumentów potwierdzających osiągnięcia wskazane we wniosku lub w przypadku złożenia błędnych dokumentów. W takim przypadku wniosek rozpatruje się wyłącznie na podstawie średniej ocen oraz osiągnięć udokumentowanych we właściwy sposób.
  Dana praca naukowa stanowiąca osiągnięcie naukowe (artykuł, referat, poster) może zostać uwzględniona w punktacji tylko raz. W przypadku kilkukrotnego publikowania bądź wygłaszania danej pracy naukowej należy wybrać to miejsce publikacji albo wygłoszenia, które jest najwyżej punktowane. Ta sama praca artystyczna może zostać uwzględniona w punktacji tylko raz.
 15. Punkty za osiągnięcia sportowe przyznawane są za najwyżej punktowane osiągnięcie w ramach danej dyscypliny sportu. Przy ocenie osiągnięć sportowych bierze się pod uwagę wyniki w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2018. 1263 t.j. z późn. zm.).
 16. Spełnienie kryterium, o którym mowa w pkt. 7 lit. d) potwierdza na wniosku o stypendium Kierownik Katedry/ Zakładu/ Instytutu, w której odbywały się zajęcia.
 17. Spełnienie kryterium, o którym mowa w pkt. 7 lit. e) potwierdza na wniosku o stypendium opiekun naukowy (promotor).

Wzory druków obowiązujących w r. a. 2019/2020:

wzór nr 3
wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów


Drukuj