Stypendia socjalne dla studentów i doktorantów


Najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 października 2019 r.

 • wprowadzenie obowiązku dołączania do wniosku o stypendium aktualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta/doktoranta i rodziny (w przypadku dochodu na osobę nie przekraczającego 528 zł netto miesięcznie),
 • nowy katalog okoliczności uwzględnianych przy utracie/uzyskaniu dochodu,
 • nowe zasady przyznawania stypendium w zwiększonej wysokości,
 • nowe wzory druków.

 Zasady przyznawania stypendium:

 1. Stypendia socjalne przyznawane są na rok akademicki i wypłacane przez okres 9 miesięcy (nie dłużej jednak niż do czerwca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do czerwca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim). Liczba miesięcy, na którą zostanie przyznane stypendium, uzależniona jest od miesiąca złożenia kompletnego wniosku o stypendium.
 2. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego od pierwszego miesiąca (października) w roku akademickim 2019/2020 upływa:
  15 października 2019 r. - dla studentów
  21 października 2019 r. - dla doktorantów
  Prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym wpłynął do dziekanatu prawidłowo wypełniony i podpisany przez studenta/ doktoranta wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów bez prawa do wyrównania za miesiące poprzednie. Stypendium przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta/ doktoranta wg wzoru nr 4.
 3. Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student/ doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w pkt. 4.
 4. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta/ doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne (próg dochodowy) nie może być niższa niż 1,30 kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2018. 1508 t.j. z późn. zm.) oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2018.2220 t.j. z późn. zm.). Próg dochodowy obowiązujący w r. a. 2019/2020 ustalony zostanie w m-cu listopadzie. W r. a. 2018/2019 wynosił on 1.051,70 zł i była to najwyższa dopuszczona przepisami wartość.
 5. Wysokość stypendium socjalnego uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta/ doktoranta osiągniętego w roku bazowym, z zastrzeżeniem przepisów o dochodzie utraconym i uzyskanym. Liczbę członków rodziny przyjmuje się według stanu na dzień składania wniosku.
  Zasady obliczania dochodu określa Załącznik nr 1 do Regulaminu <pobierz>
 6. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta/ doktoranta uwzględnia się dochody:
  a) studenta/ doktoranta,
  b) małżonka studenta/ doktoranta, a także będące na utrzymaniu studenta/ doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
  c) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta/ doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 7. Student/ doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w pkt. 6 lit. c) w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  a) ukończył 26. rok życia,
  b) pozostaje w związku małżeńskim,
  c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 5 lit. b) niniejszego paragrafu,
  d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
  e) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzającym miesiąc złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 930,35 zł netto).
 8. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta/ doktoranta ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 5 niniejszego paragrafu. Dochody brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej określa art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:
  a) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 oraz 420 ust. 1 otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
  b) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach: - funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, - niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), - umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych;
  c) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  d) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.1509 t.j. z późn. zm.).
 9. Student/ doktorant jest zobowiązany do wykazania i udokumentowania wszystkich dochodów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, osiągniętych w roku bazowym przez członków rodziny. Dotyczy to również rodzeństwa lub dzieci, które w roku bazowym ukończyło 18 lat.
 10. Student/ doktorant ubiegający się o stypendium socjalne przedkłada niezbędne oryginały dokumentów lub uwierzytelnioną ich kopię. Kopia dokumentu niezbędnego do ustalenia prawa i wypłaty stypendium może być uwierzytelniona przez pracownika uczelni, notariusza lub instytucję, która dokument wydała. Wykaz dokumentacji, na podstawie której określa się wysokość dochodu określa Załącznik nr 1 do Regulaminu <pobierz>.
 11. Odmawia się przyznania stypendium socjalnego wnioskodawcy, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (528 zł netto), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego aktualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Jeżeli z wystawionego zaświadczenia wynika, iż student/ doktorant lub rodzina nie znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i nie wymaga wsparcia finansowego, organ przyznający świadczenia nie przyznaje stypendium socjalnego. W przypadku niedostarczenia zaświadczenia organ uprawniony do przyznawania stypendiów może wezwać studenta/ doktoranta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku o przyznanie stypendium socjalnego bez rozpoznania, z zastrzeżeniem pkt. 12.
  Wzór wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie zaświadczenia: <pobierz>
 12. Stypendium socjalne może być przyznane w przypadku, o którym mowa w pkt. 11, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta/doktoranta i rodziny były uzasadnione oraz student/ doktorant udokumentował źródła utrzymania rodziny.
  Wzór oświadczenia studenta/ doktoranta <pobierz>
 13. Student/ doktorant, o którym mowa w pkt. 3 może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. w szczególności z tytułu:
  a) zamieszkania w Domu Studenta Uniwersytetu jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie (dotyczy tylko studentów/ doktorantów studiów stacjonarnych),
  b) zamieszkania w Domu Studenta Uniwersytetu z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem (dotyczy tylko studentów/ doktorantów studiów stacjonarnych),
  c) zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w okresie odbywania części studiów poza Uniwersytetem, gdy studia te odbywają się na zasadzie oddelegowania przez Uniwersytet np. w ramach programów wymiany zagranicznej lub krajowej.
  W przypadku jednoczesnego spełniania kryteriów, o których mowa pod lit. a) i b) zwiększenie stypendium socjalnego przysługuje za jedno z nich.
 14. Studenci studiów stacjonarnych, ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu, o którym mowa w pkt. 13 lit. a) obowiązani są złożyć oświadczenie zawierające informacje potwierdzające fakt, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Oświadczenie zawiera treść wniosku o stypendium (wzór nr 4). Przy ocenie trudności dojazdu oblicza się liczbę punktów według następujących kryteriów:
  a) odległości od miejsca stałego zamieszkania:
  do 40 km - 0 pkt.
  do 60 km - 1 pkt.
  do 100 km - 2 pkt.
  do 150 km - 3 pkt.
  powyżej 150 km - 4 pkt.
  b) czasu dojazdu najszybszym dostępnym środkiem transportu:
  do 30 min - 0 pkt.
  do 1 godz. - 1 pkt.
  do 2 godz. - 2 pkt.
  do 3 godz. - 3 pkt.
  powyżej 3 godz. - 4 pkt.
  c) liczby możliwych połączeń:
  co kilka min. - 0 pkt.
  1 x na godz. - 1 pkt.
  mniej niż 1 x na godz. - 2 pkt.
  Minimalna liczba punktów do uzyskania zwiększenia wynosi 3.
 1. Składając wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w pkt. 13, student/ doktorant jest zobowiązany poinformować Uniwersytet (dziekanat wydziału) w terminie 7 dni od momentu zdarzenia o zaprzestaniu spełniania przesłanek do otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, w szczególności o:
  a) rezygnacji z zakwaterowania w Domu Studenta swojej, niepracującego małżonka i/lub dziecka,
  b) podjęciu pracy przez małżonka, który zamieszkiwał z nim jako małżonek niepracujący,
  c) rezygnacji z odbywania części studiów poza Uniwersytetem, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i obowiązku zwrotu pobranych świadczeń.
  W przypadkach, o których mowa w pkt. 14 student/ doktorant traci prawo do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

Wymagane dokumenty i instrukcja obliczania dochodu w rodzinie (wersja uproszczona)  <pobierz>

Czy potrzebuję zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej?

Kalkulator dochodu w rodzinie - <pobierz>
Jak korzystać z kalkulatora - instrukcja <pobierz>

 

Wzory druków obowiązujących w r.a. 2019/2020:

wzór nr 4
wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

wzór nr 8
zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym …
wzór nr 8a
zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
wzór nr 9
oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
wzór nr 10
zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
wzór nr 11
wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego*) w dochodzie rodziny (załącznik do wniosku nr 4)

 


Drukuj