Stypendia socjalne dla studentów i doktorantów


Zmiany w zasadach składania wniosku o stypendium w semestrze letnim w związku z pandemią SARS-CoV-2:

Komunikat Prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich z dnia 27 kwietnia 2020 r. dotyczącym formy i sposobu składania wniosków o świadczenia oraz zasad ich przyznawania <do pobrania PDF>

 


Najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 października 2019 r.

 Zasady przyznawania stypendium:

 1. Stypendia socjalne przyznawane są na rok akademicki i wypłacane przez okres 9 miesięcy (nie dłużej jednak niż do czerwca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do czerwca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim). Liczba miesięcy, na którą zostanie przyznane stypendium, uzależniona jest od miesiąca złożenia kompletnego wniosku o stypendium.
 2. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego od pierwszego miesiąca (października) w roku akademickim 2019/2020 upływa: 15 października 2019 r. - dla studentów, 21 października 2019 r. - dla doktorantów
  W kolejnych miesiacach prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym wpłynął do dziekanatu prawidłowo wypełniony i podpisany przez studenta/ doktoranta wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów bez prawa do wyrównania za miesiące poprzednie (przepis nie obowiązuje dla spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. w związku z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2: prawo do stypendium socjalnego  ustalone będzie począwszy od miesiąca złożenia wniosku, pod warunkiem uzupełnienia brakujących dokumentów nie później niż do 30 września 2020 r.
   
  Stypendium przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta/ doktoranta wg wzoru nr 4.
 3. Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student/ doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w pkt. 4.
 4. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta/ doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne (próg dochodowy) nie może być niższa niż 1,30 kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2018. 1508 t.j. z późn. zm.) oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2018.2220 t.j. z późn. zm.). Próg dochodowy obowiązujący w r. a. 2019/2020 wynosi 1.051,70 zł i jest to najwyższa dopuszczona przepisami wartość.
 5. Wysokość stypendium socjalnego uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta/ doktoranta osiągniętego w roku bazowym, z zastrzeżeniem przepisów o dochodzie utraconym i uzyskanym. Liczbę członków rodziny przyjmuje się według stanu na dzień składania wniosku.
  Zasady obliczania dochodu określa Załącznik nr 1 do Regulaminu <pobierz>
 6. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta/ doktoranta uwzględnia się dochody:
  a) studenta/ doktoranta,
  b) małżonka studenta/ doktoranta, a także będące na utrzymaniu studenta/ doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
  c) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta/ doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 7. Student/ doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w pkt. 6 lit. c) w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  a) ukończył 26. rok życia,
  b) pozostaje w związku małżeńskim,
  c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 5 lit. b) niniejszego paragrafu,
  d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
  e) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzającym miesiąc złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 930,35 zł netto).
 8. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta/ doktoranta ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 5 niniejszego paragrafu. Dochody brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej określa art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:
  a) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 oraz 420 ust. 1 otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
  b) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach: - funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, - niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), - umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych;
  c) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  d) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.1509 t.j. z późn. zm.).
 9. Student/ doktorant jest zobowiązany do wykazania i udokumentowania wszystkich dochodów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, osiągniętych w roku bazowym przez członków rodziny. Dotyczy to również rodzeństwa lub dzieci, które w roku bazowym ukończyło 18 lat.
 10. Student/ doktorant ubiegający się o stypendium socjalne przedkłada niezbędne oryginały dokumentów lub uwierzytelnioną ich kopię. Kopia dokumentu niezbędnego do ustalenia prawa i wypłaty stypendium może być uwierzytelniona przez pracownika uczelni, notariusza lub instytucję, która dokument wydała. Wykaz dokumentacji, na podstawie której określa się wysokość dochodu określa Załącznik nr 1 do Regulaminu <pobierz>.
 11. Odmawia się przyznania stypendium socjalnego wnioskodawcy, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (528 zł netto), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego aktualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Jeżeli z wystawionego zaświadczenia wynika, iż student/ doktorant lub rodzina nie znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i nie wymaga wsparcia finansowego, organ przyznający świadczenia nie przyznaje stypendium socjalnego. W przypadku niedostarczenia zaświadczenia organ uprawniony do przyznawania stypendiów może wezwać studenta/ doktoranta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku o przyznanie stypendium socjalnego bez rozpoznania, z zastrzeżeniem pkt. 12.
  Wzór wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie zaświadczenia: <pobierz> przepis nie obowiązuje dla spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. w związku z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
 12. Stypendium socjalne może być przyznane w przypadku, o którym mowa w pkt. 11, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta/doktoranta i rodziny były uzasadnione oraz student/ doktorant udokumentował źródła utrzymania rodziny.
  Wzór oświadczenia studenta/ doktoranta <pobierzprzepis nie obowiązuje dla spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. w związku z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
 13. Student/ doktorant, o którym mowa w pkt. 3 może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. w szczególności z tytułu:
  a) zamieszkania w Domu Studenta Uniwersytetu jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie (dotyczy tylko studentów/ doktorantów studiów stacjonarnych),
  b) zamieszkania w Domu Studenta Uniwersytetu z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem (dotyczy tylko studentów/ doktorantów studiów stacjonarnych),
  c) zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w okresie odbywania części studiów poza Uniwersytetem, gdy studia te odbywają się na zasadzie oddelegowania przez Uniwersytet np. w ramach programów wymiany zagranicznej lub krajowej.
  W przypadku jednoczesnego spełniania kryteriów, o których mowa pod lit. a) i b) zwiększenie stypendium socjalnego przysługuje za jedno z nich.
 14. Studenci studiów stacjonarnych, ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu, o którym mowa w pkt. 13 lit. a) obowiązani są złożyć oświadczenie zawierające informacje potwierdzające fakt, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Oświadczenie zawiera treść wniosku o stypendium (wzór nr 4). Przy ocenie trudności dojazdu oblicza się liczbę punktów według następujących kryteriów:
  a) odległości od miejsca stałego zamieszkania:
  do 40 km - 0 pkt.
  do 60 km - 1 pkt.
  do 100 km - 2 pkt.
  do 150 km - 3 pkt.
  powyżej 150 km - 4 pkt.
  b) czasu dojazdu najszybszym dostępnym środkiem transportu:
  do 30 min - 0 pkt.
  do 1 godz. - 1 pkt.
  do 2 godz. - 2 pkt.
  do 3 godz. - 3 pkt.
  powyżej 3 godz. - 4 pkt.
  c) liczby możliwych połączeń:
  co kilka min. - 0 pkt.
  1 x na godz. - 1 pkt.
  mniej niż 1 x na godz. - 2 pkt.
  Minimalna liczba punktów do uzyskania zwiększenia wynosi 3.
 1. Składając wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w pkt. 13, student/ doktorant jest zobowiązany poinformować Uniwersytet (dziekanat wydziału) w terminie 7 dni od momentu zdarzenia o zaprzestaniu spełniania przesłanek do otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, w szczególności o:
  a) rezygnacji z zakwaterowania w Domu Studenta swojej, niepracującego małżonka i/lub dziecka,
  b) podjęciu pracy przez małżonka, który zamieszkiwał z nim jako małżonek niepracujący,
  c) rezygnacji z odbywania części studiów poza Uniwersytetem, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i obowiązku zwrotu pobranych świadczeń.
  W przypadkach, o których mowa w pkt. 14 student/ doktorant traci prawo do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

Wymagane dokumenty i instrukcja obliczania dochodu w rodzinie (wersja uproszczona)  <pobierz>

Czy potrzebuję zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej?

Kalkulator dochodu w rodzinie - <pobierz>
Jak korzystać z kalkulatora - instrukcja <pobierz>

 

Wzory druków obowiązujących w r.a. 2019/2020:

wzór nr 4
wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

wzór nr 8
zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym …
wzór nr 8a
zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
wzór nr 9
oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
wzór nr 10
zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
 wzór nr 11
wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego*) w dochodzie rodziny (załącznik do wniosku nr 4)

wzór nr 18
oświadczenie studenta/doktoranta o odbytych studiach  
nie obowiązuje dla spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. w związku z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.