Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Podstawa prawna: Zarządzenie JM Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów - przejdź do strony

Zmiana obowiązująca od 1 października 2020 r.:

 • wniosek oraz oświadczenie o odbytych studiach wypełniane w USOSweb (wydruk należy złożyć w dziekanacie Wydziału),

Zasady przyznawania stypendium w roku akademickim 2020/2021:

 1. Stypendia dla osób niepełnosprawnych przyznawane są na rok akademicki i wypłacane, w zależności od decyzji rektora, o której mowa w §2 ust. 4 pkt a) Regulaminu, przez okres:
  - 9 miesięcy (nie dłużej jednak niż do czerwca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do czerwca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim) lub
  -
  10 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lipca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do lipca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim).
  Liczba miesięcy, na którą zostanie przyznane stypendium, uzależniona jest od miesiąca złożenia wniosku o stypendium.
 2. Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych od pierwszego miesiąca (października lub kwietnia dla studentów I roku studiów II stopnia rozpoczynanych od semestru letniego) ustala rektor i podaje do wiadomości w odrębnym komunikacie publikowanym na stronie internetowej Uczelni (ww.utp.edu.pl).
  W r. a. 2020/2021 jest to termin 1-12 października 2020 r.
  Prawo do stypendium ustala się od miesiąca złożenia wniosku w dziekanacie,  z zastrzeżeniem wynikającym z pkt. 6.
  Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb zakładka "dla wszystkich" WNIOSKI  (Uwaga! samo zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia; jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku).
 3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student lub doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)
 4. Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:
  - znaczny,
  - umiarkowany,
  - lekki.
 5. Udokumentowanie niepełnosprawności nie jest wymagane w przypadku, gdy dziekanat posiada już aktualną dokumentację w tym zakresie.
  W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji uniemożliwiających rozpatrzenie wniosku właściwy organ stypendialny wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, a następnie, w przypadku niedostarczenia dokumentacji, ponawia wezwanie.
  Niedostarczenie brakujących dokumentów w terminie wyznaczonym w ponownym wezwaniu skutkuje wydaniem postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
  Dopuszcza się doręczenie wezwania na adres e-mail studenta  w domenie utp.edu.pl. Student zobligowany jest potwierdzić otrzymanie niniejszej wiadomości e-mail poprzez udzielenie odpowiedzi na tą wiadomość np. o treści "potwierdzam odbiór".
 6. Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres, o którym mowa w pkt. 1, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
 7. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia o ile z nowego orzeczenia wynika nieprzerwane trwanie niepełnosprawności i wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.
 8. Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w sytuacji, o której mowa w pkt. 7 należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia, chyba że wnioskodawca wiarygodnie wykaże i udokumentuje, że z przyczyn niezależnych od niego złożenie wniosku w tym terminie było niemożliwe.
 9. Wysokość stypendium jest zróżnicowana dla poszczególnych stopni niepełnosprawności.

Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:

 1. niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
 4. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 5. niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:

 1. niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

Lekki stopień niepełnosprawności oznacza:

 1. niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów

 


Drukuj