Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Aktualizacja z dnia 27.04.2020

Zmiany w zasadach składania wniosku o stypendium w semestrze letnim w związku z pandemią SARS-CoV-2:

Komunikat Prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich z dnia 27 kwietnia 2020 r. dotyczącym formy i sposobu składania wniosków o świadczenia oraz zasad ich przyznawania <do pobrania PDF>

 Aby złożyć wniosek należy:

 • Zalogować się w USOSweb,
 • W module Podania wybrać „Podanie o stypendium dla osób niepełnosprawnych do Prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich”,
 • Zapoznać się z sekcją „Informacje"
 • Przygotować skany potrzebnych załączników w formacie PDF (Uwaga! Trzystronicowy wniosek o stypendium należy połączyć w jeden plik PDF) Załącznik wzór nr 5 (wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych) można pobrać poniżej.


 1. Stypendia dla osób niepełnosprawnych dla studentów i doktorantów przyznawane są na rok akademicki i wypłacane przez okres 9 miesięcy (nie dłużej jednak niż do czerwca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do czerwca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim). Liczba miesięcy, na którą zostanie przyznane stypendium, uzależniona jest od miesiąca złożenia kompletnego wniosku o stypendium jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
 2. Prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym wpłynął do dziekanatu prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami przepis nie obowiązuje dla spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. w związku z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2: prawo do stypendium ustalone będzie począwszy od miesiąca złożenia wniosku, pod warunkiem uzupełnienia brakujących dokumentów nie później niż do 30 września 2020 r. , z zastrzeżeniem pkt. 6.
 3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student/ doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 4. Wyżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:
  a) znaczny,
  b) umiarkowany,
  c) lekki.
 5. Ubiegając się o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć wniosek (wzór nr 5) oraz przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018.511 t.j. z późn. zm.), tj. orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.
  Udokumentowanie niepełnosprawności nie jest wymagane w przypadku, gdy dziekanat posiada już aktualną dokumentację w tym zakresie.
 6. Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres, o którym mowa w pkt. 1, W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia.

  Dla spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. w związku z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2: obowiązuje przepis, mówiący o tym, że orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność

  • upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  • upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 7. Wysokość stypendium jest zróżnicowana dla poszczególnych stopni niepełnosprawności.

 Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:

 1. niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
 4. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 5. niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:

 1. niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

Lekki stopień niepełnosprawności oznacza:

 1. niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów

Wzory obowiązujące w r. a. 2019/2020

wzór nr 5
wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

wzór nr 18
oświadczenie studenta/doktoranta o odbytych studiach wzór nie obowiązuje dla spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. w związku z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 


Drukuj