Zapomogi dla studentów i doktorantów


Aktualizacja z dnia 27.04.2020

Zmiany w zasadach składania wniosku o zapomogę w semestrze letnim w związku z pandemią SARS-CoV-2:

Komunikat Prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich z dnia 27 kwietnia 2020 r. dotyczącym formy i sposobu składania wniosków o świadczenia oraz zasad ich przyznawania <do pobrania PDF>

Aby złożyć wniosek należy:

 1. Zalogować się w USOSweb,
 2. W module Podania wybrać „Podanie o zapomogę do Prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich”,
 3. Zapoznać się z sekcją „Informacje”,
 4. Przygotować skany potrzebnych załączników w formacie PDF (Uwaga! Większą liczbę załączników potwierdzających trudną sytuację życiową należy połączyć w jeden plik PDF, podobnie należy postąpić z trzystronicowym wnioskiem o zapomogę). Załącznik: wzór nr 6 (wniosek o zapomogę) można pobrać poniżej.

 


Najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 października 2019 r.

 • zmiana kryterium przyznawania zapomogi (trudna sytuacja życiowa zamiast materialnej),
 • nowy wzór wniosku.

 Zasady przyznawania zapomogi:

 1. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy finansowej przyznawanej na wniosek studenta/ doktoranta (wzór nr 6), który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Za trudną sytuację życiową, która uzasadnia wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności sytuację spowodowaną następującymi okolicznościami:
  a) zdarzeniami losowymi mającymi wpływ na zdrowie lub mienie studenta/ doktoranta lub członków rodziny, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (np. kradzież, pożar, ciężka choroba, wypadek),
  b) śmiercią członka rodziny, o którym mowa w 88 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
  c) poniesieniem przez studenta/ doktoranta lub członka jego rodziny o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, minimum 20% strat z gospodarstwa rolnego spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi (powódź, susza, gradobicie) lub chorobami zakaźnymi zwierząt gospodarskich,
  d) zajęciem komorniczym mienia studenta/ doktoranta lub członków rodziny, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt. 1) z wyjątkiem zajęć o charakterze alimentacyjnym,
  e) urodzenie się dziecka studentce/ doktorantce lub studentowi/ doktorantowi, z zastrzeżeniem, że zapomogę może otrzymać tylko jedno z nich. W przypadku złożenia wniosku o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka zarówno przez studentkę, jak i studenta liczy się data wpływu wniosku.
  Opisaną w uzasadnieniu wniosku okoliczność należy udokumentować (np. zaświadczeniem lub protokołem z policji, straży pożarnej, komornika, zaświadczeniem lekarskim, skróconym aktem zgonu,  skróconym aktem urodzenia dziecka, protokołem komisji powołanej ds. oszacowania straty z rolnictwa).
  W ślad za rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okoliczność uzasadniającą wnioskowanie o wsparcie uznaje się również utratę przez studenta lub członka rodziny, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt. 1) ustawy PoSWiN źródła dochodu spowodowaną ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego. Przykładowe dokumenty potwierdzajace utratę dochodu spowodowaną ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego: pobierz
 3. Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia okoliczności powodującej przejściowo trudną sytuację życiową.
 4. Student/ doktorant studiujący na więcej niż jednym wydziale Uniwersytetu może złożyć wniosek o zapomogę tylko w jednym dziekanacie wydziału z zastrzeżeniem, że w przypadku pobierania stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych wniosek o zapomogę może być złożony jedynie w dziekanacie wydziału wypłacającym te formy świadczeń.
 5. Student/ doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. Przepis nie obowiązuje dla spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. w związku z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
 6. Zapomoga może być przyznana maksymalnie dwa razy z tego samego powodu.

Członkowie rodziny, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce:

 1. małżonek studenta/ doktoranta, a także będące na utrzymaniu studenta/ doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 2. rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni studenta/ doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Wzory obowiązujące w r. a. 2019/2020:

wzór nr 6 
wniosek o przyznanie zapomogi

wzór nr 18
oświadczenie studenta/doktoranta o odbytych studiach wzór nie obowiązuje dla spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. w związku z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 

 


Drukuj