Zapomogi dla studentów i doktorantów

16 sierpnia 2021 r.

Komunikat w sprawie zniesienia uproszczonej procedury przyznawania zapomóg - pokaż


19.10.2020 r.

Uproszczona procedura przyznawania zapomóg - obowiązuje od 19.10.2020 r. do 14.08.2021

W związku z ograniczeniem funkcjonowania uczelni w okresie pandemii zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym dotyczące zapomóg dla studentów i doktorantów.

W związku z powyższym do dnia 14.08.2021 obowiązuje  uproszczona  procedura przyznawania i wypłacania zapomóg tj. 

 • student składa wniosek o zapomogę za pośrednictwem USOSweb (zakładka "dla wszystkich" => wnioski); 
 • znosi się obowiązek dostarczenia do dziekanatu wydruku wniosku oraz oryginałów załączonych dokumentów,
 • informację o decyzji (przyznano/ nie przyznano) student odczytuje w USOSweb, zamiast decyzji administracyjnej otrzymuje zawiadomienie, 
 • od otrzymanej decyzji nie przysługuje odwołanie,
 • przestaje obowiązywać limit dwóch zapomóg w roku akademickim z zastrzeżeniem, że zapomoga może być przyznana tylko raz z tego samego powodu.

Podstawa prawna: Zarządzenie JM Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów - przejdź do strony

Najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 października 2020 r.

Zasady przyznawania zapomogi w roku akademickim 2020/2021:

 1. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy finansowej przyznawanej na wniosek studenta/ doktoranta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Wniosek o zapomogę składa się w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb zakładka "dla wszystkich" WNIOSKI (Uwaga! samo zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia; jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku).
 3. Za trudną sytuację życiową, która uzasadnia wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności sytuację spowodowaną następującymi okolicznościami:
  a) zdarzeniami losowymi mającymi wpływ na zdrowie lub mienie studenta/ doktoranta lub członków rodziny, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt. 1) ustawy PoSWiN (np. kradzież, pożar, ciężka choroba, wypadek),
  b) śmiercią członka rodziny, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt. 1) ustawy PoSWiN,
  c) nagłej konieczności sprawowania przez wnioskodawcę opieki nad chorym członkiem rodziny, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt. 1) ustawy PoSWiN,
  d) poniesieniem przez studenta/ doktoranta lub członka jego rodziny o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt. 1) ustawy PoSWiN, minimum 20% strat z gospodarstwa rolnego spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi (powódź, susza, gradobicie) lub chorobami zakaźnymi zwierząt gospodarskich,
  e) zajęciem komorniczym mienia studenta/ doktoranta lub członków rodziny, o których mowa w  art. 88 ust. 1 pkt. 1) z wyjątkiem zajęć o charakterze alimentacyjnym,
  f) urodzenie się dziecka studentce/ doktorantce lub studentowi/ doktorantowi, z zastrzeżeniem, że zapomogę może otrzymać tylko jedno z nich. W przypadku złożenia wniosku o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka zarówno przez studentkę, jak i studenta liczy się data wpływu wniosku,
  g) utratą stałego i głównego źródła dochodu przez wnioskodawcę, jego małżonka lub jego rodzica, o ile wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodzica;
  h) koniecznością zakupu pomocy medycznej niezbędnej do studiowania, w szczególności okularów korekcyjnych lub sprzętu rehabilitacyjnego;
  Opisaną w uzasadnieniu wniosku okoliczność należy udokumentować (np. zaświadczeniem lub protokołem z policji, straży pożarnej, komornika, zaświadczeniem lekarskim, skróconym aktem zgonu,  skróconym aktem urodzenia dziecka, protokołem komisji powołanej ds. oszacowania straty z rolnictwa, rachunkiem na zakup okularów korekcyjnych lub sprzętu rehabilitacyjnego).
  W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji uniemożliwiających rozpatrzenie wniosku właściwy organ stypendialny wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, a następnie, w przypadku niedostarczenia dokumentacji, ponawia wezwanie. Niedostarczenie brakujących dokumentów w terminie wyznaczonym w ponownym wezwaniu skutkuje wydaniem postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
  Dopuszcza się doręczenie wezwania na adres e-mail studenta  w domenie utp.edu.pl. Student zobligowany jest potwierdzić otrzymanie niniejszej wiadomości e-mail poprzez udzielenie odpowiedzi na tą wiadomość np. o treści "potwierdzam odbiór".
 4. Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia okoliczności powodującej przejściowo trudną sytuację życiową, chyba że wnioskodawca wiarygodnie wykaże i udokumentuje, że z przyczyn niezależnych od niego złożenie wniosku w tym terminie było niemożliwe.
 5. Student/ doktorant studiujący na więcej niż jednym wydziale Uniwersytetu może złożyć wniosek o zapomogę tylko w jednym dziekanacie wydziału z zastrzeżeniem, że w przypadku pobierania stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych wniosek o zapomogę może być złożony jedynie w dziekanacie wydziału wypłacającym te formy świadczeń.
 6. Student/ doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
 7. Zapomoga nie przysługuje drugi raz z powodu tego samego zdarzenia oraz z powodu, z którego student otrzymuje zwiększoną wysokość stypendium socjalnego.

Członkowie rodziny, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce:

 1. małżonek studenta/ doktoranta, a także będące na utrzymaniu studenta/ doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 2. rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni studenta/ doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.