Zasady ubiegania się o świadczenia

Aktualizacja z dnia 27.04.2020

Zmiany w zasadach składania wniosku o zapomogę w semestrze letnim w związku z pandemią SARS-CoV-2:

Komunikat Prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich z dnia 27 kwietnia 2020 r. dotyczącym formy i sposobu składania wniosków o świadczenia oraz zasad ich przyznawania <do pobrania PDF>


  1. Beneficjentami świadczeń z funduszu stypendialnego są:
   a) studenci Uniwersytetu,
   b) doktoranci Uniwersytetu, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.
  2. Studenci i doktoranci, o których mowa w pkt. 1b mogą ubiegać się o następujące świadczenia z funduszu stypendialnego:
   a) stypendium socjalne (również w zwiększonej wysokości),
   b) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
   c) zapomogę,
   d) stypendium rektora
   z zastrzeżeniem, że o stypendium socjalne (również w zwiększonej wysokości), mogą ubiegać się jedynie studenci będący obywatelami polskimi oraz studenci cudzoziemcy (przyjęci na studia na pełen cykl kształcenia w r.a. 2019/2020 i nie będący stypendystami NAWA), o których mowa w art. 324 ust. 2 pkt. 2-8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj.
   - cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
   - cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
   - cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   - cudzoziemcy - posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
   - posiadacze Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
   - cudzoziemcy będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
   Stypendium rektora oraz zapomogę mogą otrzymać zgodnie z art. 222  przepisów wprowadzających ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. studenci, którzy podjęli studia nie wcześniej niż w roku akademickim 2019/2020.
  3. Świadczenia, o których mowa w pkt. 2, nie przysługują:
   a) studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 447 ust. 1 ustawy PoSWiN),
   b) studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie (art. 447 ust. 2 ustawy PoSWiN).
  4. Łączna miesięczna wysokość świadczeń, o których mowa w pkt. 2 przyznanych jednej osobie nie może być większa niż 38% wynagrodzenia profesora (2435,80 zł).
  5. Przyznanie świadczenia, o którym mowa w pkt. 2 oraz odmowa jego przyznania następują w drodze decyzji administracyjnej.

   Okres wypłacania świadczeń:

  6. Stypendia socjalne oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych dla studentów i doktorantów przyznawane są na rok akademicki i wypłacane przez okres 9 miesięcy (nie dłużej jednak niż do czerwca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do czerwca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim). Liczba miesięcy, na którą zostanie przyznane stypendium, uzależniona jest od miesiąca złożenia kompletnego wniosku o stypendium.
  7. Student/ doktorant może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.
  8. Stypendia rektora dla studentów przyznawane są na semestr tj. w semestrze zimowym na okres 5 miesięcy, w semestrze letnim na okres 4 miesięcy. Studenci ostatniego roku studiów mogą otrzymać stypendium nie dłużej niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do czerwca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim.
  9. Stypendia rektora dla doktorantów przyznawane są na rok akademicki na okres 9 miesięcy (nie dłużej niż do czerwca włącznie).
  10. Decyzje dotyczące wniosków składanych w semestrze zimowym sporządzane są nie wcześniej niż w m-cu listopadzie, w semestrze letnim – nie wcześniej niż w m-cu kwietniu.
  11. Świadczenia (z wyjątkiem zapomogi) wypłacane są w równych miesięcznych transzach.

   Wyłączenia uprawnień do otrzymywania świadczeń:

  12. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.
  13. Doktorant kształcący się równocześnie na więcej niż jednych studiach doktoranckich może otrzymywać świadczenia tylko na jednych, wskazanych przez siebie studiach doktoranckich.
  14. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie od rozpoczęcia pierwszych studiów, w oparciu o liczbę semestrów, na które student uzyskał wpis, również wówczas, gdy student przebywa na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Do wskazanego okresu wlicza się także okresy studiowania sprzed 1 października 2019 r.
   W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
   Studenci, dla których okres 6 lat liczonych od miesiąca podjęcia pierwszych studiów mija w roku akademickim 2019/2020 lub minął wcześniej do wniosku o stypendium dołączają oświadczenie wg wzoru nr 18.
  15. Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
   a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
   b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
   Przepisy te stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
  16. Świadczenia nie przysługują doktorantowi, który ukończył inne studia doktoranckie.
  17. Student/ doktorant ubiegający się o świadczenie albo otrzymujący takie świadczenie niezwłocznie powiadamia Uniwersytet o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia na podstawie pkt. 12-16.
  18. Decyzja o przyznaniu świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym:
   a) student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, o którym mowa w pkt.15
   b) student został skreślony z listy studentów lub ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie,
   c) upłynął okres, o którym mowa w pkt.14
   d) doktorant ukończył inne studia doktoranckie,
   e) doktorant został skreślony z listy doktorantów lub ukończył studia doktoranckie, na których pobierał świadczenie.
  19. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie jest zobowiązana do jego zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się:
   a) świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń,
   b) świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach wprowadzenia w błąd przez wnioskodawcę,
   c) świadczenia przyznane na podstawie decyzji, co do której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenia przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i wnioskodawcy odmówiono prawa do świadczenia.
   W przypadku, o którym mowa w pkt. 19b, rektor kieruje wniosek do rozpatrzenia przez komisję dyscyplinarną dla studentów/ doktorantów, niezależnie od odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami prawa.

   Przepisy porządkowe:

  20. Wnioski o świadczenia student/ doktorant składa na obowiązujących wzorach druków określonych w Regulaminie świadczeń, we właściwym dziekanacie, zaś wniosek o przyznanie zakwaterowania w Domu Studenta – w administracji właściwego Domu Studenta.
  21. Wniosek o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę student/ doktorant studiujący na więcej niż jednym wydziale Uniwersytetu składa tylko w jednym wybranym przez siebie dziekanacie.
  22. Za właściwe skompletowanie dokumentów stanowiących podstawę do rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczeń odpowiedzialny jest student/ doktorant-wnioskodawca.
  23. Warunkiem wypłaty pierwszej transzy przyznanego świadczenia jest potwierdzenie odbioru decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia oraz złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od wydanej w tym zakresie decyzji administracyjnej (wzór nr 17 ). Brak wykonania wymienionych w zdaniu poprzednim czynności skutkować będzie wypłatą pierwszej transzy właściwego świadczenia po uprawomocnieniu się decyzji.
  24. Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora wypłacane są na rachunek bankowy wnioskodawcy. Numer rachunku należy wskazać we wniosku o stypendium. W przypadku zmiany numeru rachunku należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować dziekanat Wydziału. W razie braku poinformowania dziekanatu o tym fakcie, Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przelewu na nieaktualny rachunek bankowy.Zapomoga, w przypadku braku numeru konta, może być wypłacona w formie gotówkowej (autowypłata w banku PeKaO S.A.). W przypadku nieodebrania zapomogi w wyznaczonym terminie, ponowna jej wypłata możliwa jest jedynie na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

 

wzór nr 17
oświadczenie studenta/doktoranta o zrzeczeniu się prawa do odwołania

wzór nr 18
oświadczenie studenta o odbytych studiach


Drukuj