ECTS

PODSTAWOWE INFORMACJE O ECTS

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) – Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów powstał w 1989 roku w ramach programu LLP/Erasmus. Jedną z podstawowych funkcji ECTS jest ocena postępów studenta w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, a obecnie służy także do budowy programów studiów, prowadzenia studenta przez proces kształcenia, jego rejestracji na kolejne lata studiów, ułatwia uznawanie okresów studiów odbytych w innej uczelni w kraju i/lub za granicą, zmianę uczelni, a także wspiera uznawanie osiągnięć zdobytych podczas kolejnych stopni kształcenia. Punkty ECTS są miarą średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. Przyznawane są za zaliczony przedmiot udokumentowany wpisaną oceną lub zaliczeniem. Punkty przyznawane są także za przygotowanie pracy dyplomowej oraz za praktyki, jeśli stanowią one integralną część studiów. Nakładowi pracy niezbędnemu do zaliczenia roku studiów przyporządkowano umownie 60 punktów ECTS, na semestr przypada z reguły połowa – 30 punktów ECTS. Podstawowym kryterium decydującym o przypisaniu określonej liczby punktów do danego przedmiotu nie jest więc liczba godzin zajęć przeznaczona na jego realizację, a przede wszystkim czas niezbędny do opanowania wiedzy, umiejętności oraz nabycia kompetencji określanych jako efekty kształcenia, które zostały wskazane w opisie danego przedmiotu. Punkty nie eliminują stopni, które są stosowane do oceny poziomu wiedzy studenta. Punkty ECTS są stałe dla danego przedmiotu i otrzymują je wszyscy studenci, którzy uzyskali zaliczenie, niezależnie od oceny. Ważnymi dokumentami, które określają zasady i sposób stosowania punktów ECTS są: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. Nr 201 poz. 1187) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1370).

ZASADY PRZYPORZĄDKOWYWANIA PUNKTÓW ECTS

ects

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów oraz studiów trzeciego stopnia.

PIRAMIDA W TAKSONOMII BLOOMA

Kennedy D., 2009. Designing Curricula based on Learning Outcomes

EFEKTY KSZTAŁCENIA – JĘZYK OPISU

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI INNE KOMPETENCJE
(POSTAWY)
definiować
dobierać
formułować
nazywać
objaśniać
odtwarzać
opisać
podsumować
rozpoznać
rozpoznawać
rozróżniać
scharakteryzować
tłumaczyć
wskazać
wybrać
analizować
decydować
dobierać
eksploatować
formułować
inicjować
interpretować
kalkulować
kontrolować
koordynować
korzystać
łączyć
montować
nakreślać
obliczać
poprowadzić
przeprowadzić
przygotować
rozwiązywać rozwijać
skrytykować
sporządzać stosować
szacować
tworzyć uporządkować
użytkować
wdrażać
weryfikować
wykonywać
wykorzystywać
wyszukiwać
zaprezentować
aktywna postawa w/do..
chętny do..
dbałość o ..
kreatywność..
otwartość na…
postępowanie zgodne z.
postępowanie zgodne z zasadami etyki
postrzeganie relacji ..
świadomość ..
wrażliwość na ..
współpraca z..
wyrażanie ocen ..
zdeterminowany
zdolność do ..