Szkoła doktorska

Charakterystyka Szkoły Doktorskiej UTP

Celem Szkoły Doktorskiej działającej na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest kształcenie doktorantów oraz wspieranie Ich w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Proces kształcenia polega na przekazywaniu doktorantom wszechstronnej wiedzy, rozwijaniu ich umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do przeprowadzenia badań i przygotowania rozprawy doktorskiej. Uzyskane efekty uczenia się będą przydatne w przyszłej pracy badawczej w jednostkach akademickich lub działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. Ukończenie Szkoły Doktorskiej jest równoznaczne z uzyskaniem efektów uczenia się na 8. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Wsparcie w przygotowaniu rozprawy doktorskiej udzielane w Szkole Doktorskiej polega na koordynowaniu prac badawczych realizowanych w ramach Indywidualnego Planu Badawczego, czyli harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej sformułowanego przez doktoranta i jego promotora.

Dyscypliny naukowe w Szkole Doktorskiej

Szkoła Doktorska UTP przygotowuje do zdobycia stopnia naukowego doktora w zakresie dyscyplin naukowych, w których Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Obecnie są to: informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria mechaniczna, nauki chemiczne, rolnictwo i ogrodnictwo oraz zootechnika i rybactwo.

 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria mechaniczna
 • nauki chemiczne

Przewodniczący dyscypliny naukowej: dr hab. Przemysław Kosobucki

Charakterystyka dyscypliny:

Nowoczesna chemia jest nauką interdyscyplinarną. Aktualnie rozwijają się graniczne obszary chemii i technologii chemicznej (zwłaszcza w dziedzinie węglowodorów, polimerów, katalizy, nauki o powierzchni, kinetyki, termodynamiki, studiów nad mechanizmami przemian, syntezy chemikaliów, rozwoju metod analitycznych i innych). Badania prowadzone na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP (http://wtiich.utp.edu.pl/) doskonale wpisują się w ten kierunek. Wyposażenie Wydziału, dostępne dla wszystkich pracowników obejmuje szerokie spektrum nowoczesnej aparatury, między innymi: spektroskopy NMR, IR, UV-VIS, fluorescencyjne, chromatografy gazowe i cieczowe, instrumenty do modyfikacji i badania tworzyw sztucznych, nanosekundowa fotoliza błyskowa, laserowy miernik wielkości cząstek, analiza elementarna i termiczna. Do Szkoły Doktorskiej zapraszamy wszystkich absolwentów kierunków przyrodniczych, którzy swoją przyszłość chcą związać z pracą w naukach chemicznych w przemyśle, laboratoriach R&D, edukacji.

 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • zootechnika i rybactwo

Jednym z wymogów rekrutacyjnych jest wskazanie przez doktoranta przyszłego promotora. Poniżej zamieszczamy ofertę propozycji tematów prac badawczych lub obszarów zainteresowań badawczych, zaproponowanych przez naukowców z różnych dyscyplin.

Jako propozycje tematy te mogą podlegać dalszym modyfikacjom w uzgodnieniu z przyszłym promotorem. Naukowcy, którzy sfomułowali oferty chętnie udzielą zainteresowanym dalszych informacji.

Należy także pamiętać, że przedstawiona lista nie wyczerpuje oferty naukowej dyscyplin naukowych co do zagadnień i kadry naukowej. Zachęcamy więc do kontaktów z Przewodniczącymi Rad Dyscyplin Naukowych np. celem zgłoszenia swoich propozycji naukowych.

Tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko Reprezentowana dyscyplina naukowa Proponowany temat rozprawy lub obszar zainteresowań badawczych Adres e-mail

dr hab. inż. Janina Kabatc, prof. UTP

nauki chemiczne

Aspekty kinetyczne procesu fotopolimeryzacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

prof. Oleksandr Shyichuk

nauki chemiczne

Oddziaływania międzycząsteczkowe w układzie: surfaktant jonowy - polielektrolit

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Przemysław Kosobucki, prof. UTP

nauki chemiczne

Nowe materiały sorpcyjne do izolowania ksenobiotyków organicznych z matryc środowiskowych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

       

 

Proces kształcenia

W ramach kształcenia doktoranci zdobywają wiedzę na temat metodologii badań naukowych, zasad tworzenia, publikacji i prezentacji prac naukowych. W trakcie wykładów prowadzonych przez najlepszych specjalistów doktoranci zapoznają się ze współczesnymi trendami w rozwoju różnych dyscyplin naukowych. Podczas zajęć praktycznych doktoranci zdobywają umiejętności pozyskiwania funduszy na badania. Uczą się także jak transferować wiedzę naukową do otoczenia gospodarczego.

W ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia kształcenia doktorantowi Rada Naukowa Dyscypliny wyznacza promotora albo promotorów i promotora pomocniczego, którzy bezpośrednio kierują rozwojem naukowym doktoranta. Warunkiem zaliczenia pierwszego roku kształcenia jest opracowanie przez doktoranta Indywidualnego Planu Badawczego, stanowiącego szczegółową mapę drogową realizowanych badań i innych przedsięwzięć prowadzących do uzyskania stopnia naukowego doktora. Po drugim roku następuje śródokresowa ocena postępów w pracach naukowych doktoranta, która warunkuje dalsze kształcenie w Szkole Doktorskiej. Konsekwentna realizacja Indywidualnego Planu Badawczego oraz postępy w kształceniu mają zapewnić uzyskanie stopnia naukowego doktora w ciągu 4 lat. Przez cały ten okres kształcenia doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie, którego wysokość określa Ustawa.

 Większość zajęć prowadzona jest wspólnie dla wszystkich dyscyplin, a wybrane przedmioty adresowane są oddzielnie dla dyscyplin technicznych i dyscyplin przyrodniczych. Szczegółowy program kształcenia zamieszczono w dokumencie Program kształcenia. Realizacja tego programu gwarantuje uzyskanie efektów uczenia się na 8. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Postępowanie klasyfikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją Rekrutacyjną Szkoły Doktorskiej.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny kandydata, wymaganych dokumentów i zasad rozmowy kwalifikacyjnej zamieszczone są w Zasadach naboru do Szkoły Doktorskiej.

Harmonogram postępowania klasyfikacyjnego przedstawia się następująco:

 • Dokumenty do Szkoły Doktorskiej będzie można składać w terminie od 1. do 21. września 2020 r.
 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się 23. i 24. września 2020.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 25. września 2020.

Akty prawne

 1. Ustawy i rozporządzenia MNiSW oraz MEN
 2. Statut UTP
 3. Regulamin Szkoły Doktorskiej UTP
  • Zał. 1. Wniosek o powołanie promotorów.
  • Zał. 2. Wniosek o zmianę promotorów.
  • Zał. 3. Indywidualny Plan Badawczy i sprawozdanie z jego realizacji.
 4. Zasady naboru do Szkoły Doktorskiej UTP
  • Zał. 1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej
  • Zał. 2. Deklaracja promotora
 5. Procedura nadania stopnia doktora
 6. Program kształcenia Szkoły Doktorskiej UTP
  • Zał. 1. Program kształcenia
  • Zał. 2. Efekty uczenia się

Kierownictwo Szkoły Doktorskiej UTP

Dyrektor Szkoły Doktorskiej UTP – prof. dr hab. inż. Dariusz Skibicki

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej UTP – prof. dr hab. inż. Maria Siwek-Gapińska

W Szkole Doktorskiej działa Rada Szkoły Doktorskiej, która jest ciałem opiniodawczo-doradczym, w skład Rady Szkoły Doktorskiej wchodzą pracownicy naukowi UTP, reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe w których prowadzone jest kształcenie, tj.:

Członek Rady Szkoły Doktorskiej

Reprezentowana dyscyplina naukowa

prof. dr hab. inż. Dariusz Skibicki, przewodniczący

inżynieria mechaniczna

prof. dr hab. inż. Maria Siwek-Gapińska, zastępca

zootechnika i rybactwo

prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch

inżynieria mechaniczna

prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński

inżynieria mechaniczna

dr hab. inż. Anna Sławińska

zootechnika i rybactwo

prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik

rolnictwo i ogrodnictwo

dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk

rolnictwo i ogrodnictwo

dr hab. inż. Beata Jędrzejewska

nauki chemiczne

prof. dr hab. Waldemar Iwanek

nauki chemiczne

dr hab. inż. Maciej Walkowiak

informatyka techniczna i telekomunikacja

dr hab. inż. Michał Choraś

informatyka techniczna i telekomunikacja

 

Kontakt

Kontakt do wszystkich pracowników UTP można uzyskać na stronie wyszukaj.utp.edu.pl

Sekretariat Szkoły Doktorskiej

mgr inż. Aneta Gapińska

Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

Budynek D, pokój 118
tel. 52 340 82 67
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Drukuj