Proces kształcenia w Szkole Doktorskiej

W ramach kształcenia doktoranci zdobywają wiedzę na temat metodologii badań naukowych i poznają zaawansowane narzędzia przeznaczone do planowania i realizacji badań oraz opracowania wyników. Niezmiernie ważnym elementem pracy naukowca jest prowadzenie dyskusji naukowej. Dlatego doktoranci w Szkole Doktorskiej PBŚ nabywają umiejętności pisania, publikowania i prezentacji prac naukowych. Staramy się, aby rozwijając się w ramach określonej dyscypliny naukowej, doktoranci mieli jednocześnie szeroką wiedzę naukową. Z tego powodu, w trakcie wykładów prowadzonych przez najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, doktoranci zapoznają się ze współczesnymi trendami rozwojowymi różnych obszarów nauki i techniki. Prowadzenie badań naukowych jest bardzo kosztowne, więc podczas zajęć praktycznych doktoranci zdobywają umiejętności pozyskiwania funduszy na badania naukowe ze źródeł państwowych, prywatnych i obywatelskich. Jako przyszli nauczyciele akademiccy doktoranci nabywają także kompetencji pedagogicznych. Z kolei jako przyszli współpracownicy sektora gospodarczego, doktoranci uczą się jak transferować wiedzę naukową do otoczenia gospodarczego.

Kalendarz Szkoły Doktorskiej przewiduje 4 lata kształcenia. W ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia kształcenia Rada Naukowa Dyscypliny wyznacza doktorantowi promotora albo promotorów i promotora pomocniczego, którzy bezpośrednio kierują rozwojem naukowym doktoranta. Warunkiem zaliczenia pierwszego roku kształcenia jest opracowanie przez doktoranta Indywidualnego Planu Badawczego. Plan ten stanowi szczegółową mapę drogową przewidzianych do realizacji badań naukowych i innych przedsięwzięć, mających prowadzić do uzyskania stopnia naukowego doktora. Po drugim roku następuje śródokresowa ocena postępów w pracach naukowych doktoranta, która warunkuje dalsze kształcenie w Szkole Doktorskiej. Konsekwentna realizacja Indywidualnego Planu Badawczego oraz postępy w kształceniu mają zapewnić uzyskanie stopnia naukowego doktora w ciągu 4 lat. Przez cały ten okres kształcenia doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie, którego wysokość określa Ustawa.

Educational process

Większość zajęć prowadzona jest wspólnie dla wszystkich dyscyplin, ale wybrane przedmioty, ze względu na swoją specyfikę, realizowane są oddzielnie dla dyscyplin technicznych i oddzielnie dla dyscyplin przyrodniczych. Realizacja programu kształcenia w Szkole Doktorskiej PBŚ gwarantuje uzyskanie efektów uczenia się na 8. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

Szczegółowy program kształcenia zamieszczono poniżej.

Program kształcenia nr 1

przedmiot godz. godzin w semestrze
semestr / typ zajęć
I II III IV V VI VII VIII
w s w s w s w s w s w s w s w s
1 Metodologia i planowanie badań 60 30   30                          
2 Filozofia poznania 15 15                              
3 Retoryka 15 15                              
4 Metody numeryczne 15 15                              
5 Angielski w nauce 60   15   15   15   15                
6 Niezbędnik grantowy 15     15                          
7 Analiza danych - statystyka, wizualizacja danych 45     15 30                    
8 Przygotowanie artykułów i prezentacji naukowych 30         15   15                  
9 Współczesne trendy w rozwoju nauki 60           15   15   15   15        
10 Przedsiębiorczość akademicka 30             15   15              
11 Inwentyka 15               15                
12 Etyka w nauce 15                     15          
13 Kurs pedagogiczny 90                 30   30   15   15  
14 Praktyka zawodowa 60                           30   30
15 Seminarium doktoranckie 150   15   15   15   15   15   15   30   30
razem 675 105 90 90 90 75 75 75 75