Nowe studia podyplomowe na WTiICh

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi studiami podyplomowymi Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej - Jakość i bezpieczeństwo w produkcji żywności.

DLA KOGO?

 • Osoby zawodowo związane z różnymi segmentami przemysłu i przetwórstwa spożywczego;
 • Funkcjonariusze publiczni (osoby piastujące funkcje organów administracji weterynaryjnej i sanitarnej oraz innych organów urzędowej kontroli żywności, pracownicy administracji rządowej oraz urzędowi lekarze weterynarii);
 • Osoby związane zawodowo z jednostkami badającymi jakość środków spożywczych;
 • Absolwenci kierunków przyrodniczych i ścisłych, którzy chcą się specjalizować w bezpieczeństwie żywności;
 • Najwyższe kierownictwo zakładów sektora spożywczego oraz osoby odpowiedzialne za działanie w tych zakładach procedur kontroli wewnętrznej opartych na zasadach HACCP;
 • Audytorzy procedur kontroli wewnętrznej, którzy chcą się specjalizować w audytach procedur kontroli opartych o zasady HACCP.

CEL

 • Nadrzędnym celem kierowanej oferty dydaktycznej jest przekazanie wiedzy w zakresie jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności, uwzględniającej informacje z zakresu klasyfikacji surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ich wykorzystania w produkcji żywności, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa i kontroli jakości w oparciu wymagania prawa żywnościowego i systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów.
 • Szczegółowe cele kształcenia obejmują przekazanie wiedzy praktycznej z następujących obszarów:
  ● prawo i ekonomia, konieczne do uwzględniania przez podmioty gospodarcze w działalności na rynku rolno-spożywczym,
  ● towaroznawstwo żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
  ● systemy i standardy dotyczące zarządzania jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym, w szczególności wdrażanie i utrzymanie systemów oraz o ich audytowanie i weryfikacja,
  ● potencjalne zagrożenia mikrobiologiczne, biologiczne, fizyczne i chemiczne w produkcji żywności,
  ● normy i standardy obowiązujące w kontroli jakości, z uwzględnieniem pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych do badań laboratoryjnych.
 • Dla słuchaczy studiów przewidziane zostało również przeprowadzenie w ramach modułu fakultatywnego przystąpienie do egzaminu kończącego się uzyskaniem państwowych uprawnień rzeczoznawcy (próbobiorcy) oraz certyfikatu auditora wewnętrznego SZBŻ odpowiedzialnego za wdrażanie i kontrolę wg nowych wytycznych ISO 22000.

DLACZEGO WARTO?

 • Istotną część kadry dydaktycznej stanowią pracownicy urzędowych jednostek kontrolujących podmioty gospodarcze działające na rynku rolno-spożywczym, tj. Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Na mocy zawiązanych umów o współpracy obie instytucje brały czynny udział w przygotowywaniu programu studiów. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczoną kadrę Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, m.in. pracowników Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Szczegółowe informacje na stronie wydziału.