Doktor Honoris Causa dla prof. Andrzeja Rutkowskiego

Podczas otwartego posiedzenia Senatu UTP - 10 kwietnia o godzinie 11:00 w Auditorium Novum - odbyło się uroczyste nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy profesorowi Andrzejowi Rutkowskiemu.

Ten wybitny naukowiec jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie żywienia zwierząt, autorem wielu opracowań naukowych o ogromnym znaczeniu dla rozwoju żywienia drobiu i trzody chlewnej. Jego działalność przyczyniła się w znaczący sposób do rozwoju Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy.

Prof. dr hab. Andrzej Władysław Rutkowski urodził się w 1953 r. W 1977 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Zootechnicznym ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od tamtego czasu kariera zawodowa Profesora jest związana z tą jednostką naukową. W 1984 r. decyzją Rady Wydziału Zootechnicznego AR w Poznaniu otrzymał stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika, specjalizując się w żywieniu zwierząt i paszoznawstwie. W 1996 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a następnie w roku 2003 tytuł naukowy profesora.

Przez ponad 40 lat życia zawodowego zajmował się problematyką żywienia zwierząt, w szczególności drobiu. Jest uznanym autorytetem z tego zakresu w kraju i za granicą. Podejmowane przez Profesora problemy badawcze miały utylitarny charakter dla przemysłu paszowego i polskiego rolnictwa. Do najważniejszych osiągnięć należą m.in. opracowanie wdrożenia produkcji pasz pełnoporcjowych dla drobiu, prace dotyczące struktury komponentów paszowych, wdrażanie nowych komponentów paszowych, ich uszlachetniania i wzbogacania w celu poprawy strawności i wykorzystania oraz koordynowanie prac nad „bezpieczeństwem białkowym kraju”.

Jest autorem i współautorem ponad 300 opracowań naukowych, w tym 100 oryginalnych prac twórczych opublikowanych w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych, ponad 10 podręczników oraz szeregu monografii i opracowań popularnonaukowych dla praktyki rolniczej. Zrealizował szereg projektów badawczych pozyskanych drogą konkursową 9 krajowych, 2 finansowane w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Rutkowski uczestniczy w pracach Polskiego Towarzystwa Żywieniowego i Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Międzynarodowego Towarzystwa Fizjologii Żywienia. Był ekspertem ds. Ustawy o Środkach Żywienia Zwierząt i członkiem Komisji ds. paszowych przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2003 r. nieprzerwanie jest Prezydentem Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej.

Profesor to postać o wybitnych cechach organizacyjnych kierująca Katedrą Żywienia Zwierząt  i Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i stacją doświadczalną żywienia zwierząt w Gorzyniu wykreował swoistą międzynarodową szkołę nauk o żywieniu zwierząt i wypromował kadrę naukową.

Społeczność akademicka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich  w Bydgoszczy w uznaniu wieloletniej, wszechstronnej aktywności i wysiłku na rzecz polskiej zootechniki, w tym regionu kujawsko-pomorskiego postanowiła uhonorować profesora Andrzeja Rutkowskiego poprzez nadanie tytułu Doktora Honoris Causa.