Podpisanie umowy o konsorcjum w ramach realizacji projektu Dialog 2.0

19.09.2019 roku na UTP została podpisana umowa o konsorcjum na realizację projektu pn. Dialog 2.0.

 

Projekt opracowany wraz z partnerami zewnętrznymi w Regionalnym Centrum Innowacyjności - Centrum Transferu Technologii UTP w Bydgoszczy pt.: „Dialog 2.0” został złożony przez konsorcjum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy wraz z dwoma partnerami zewnętrznymi: Bydgoskim Klastrem Przemysłowym oraz „Pracodawcami Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców. 


W obecności dyrektora RCI CTT UTP w Bydgoszczy dr inż. Adama Mrozińskiego w imieniu konsorcjantów podpisy swoje złożyli: Katarzyna Meger – Prezes Zarządu Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, Mirosław Ślachciak – Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców i Waldemar Książczak – Wiceprezes Zarządu „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców

Projekt pt.: „Dialog 2.0” planowany jest do realizacji w ciągu dwóch następnych lat. Projekt jest próbą wypracowania efektywnych rozwiązań będących odpowiedzią na nowe wyzwania przed jakimi stają obecnie polskie uczelnie. Jego celem jest zaprojektowanie, wdrożenie i upowszechnienie relacyjnego modelu dialogu i współpracy naszego uniwersytetu z jego otoczeniem zewnętrznym. Nową formułą projektowanego modelu jest połączenie dialogu autonomicznego (prowadzonego indywidualnie z przedsiębiorcami) z dialogiem instytucjonalnym (prowadzonym w ramach instytucji dialogu społecznego za pośrednictwem reprezentatywnych partnerów dialogu).

Projekt „Dialog 2.0” to odpowiedź Konsorcjum UTP-PPiK-BKP na potrzebę dostosowania się do dynamizmu i zróżnicowania zjawisk zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Determinuje to konieczność poszukiwania nowych rozwiązań zmierzających do poprawy efektywności procesów komunikacyjnych uczelnia-biznes, czego przykładem są zaplanowane w projekcie działania: audyt potencjału UTP, budowa sieci współpracy regionalnych firm i instytucji otoczenia biznesu z zespołami badawczymi uczelni, czy też przeprowadzenie serii warsztatów Smart Lab. Powyższe działania istotnie wpisują się w środowisko 2.0 przyczyniając się do wykorzystania nowoczesnych technologii i łączenia ich z ludzkim zaangażowaniem na rzecz rozwoju innowacyjności kluczowych podmiotów regionu kujawsko-pomorskiego. Projekt „Dialog 2.0” jest odpowiedzią i wypełnieniem niszy związanej z problematyką nowoczesnego komunikowania się uczelni wyższych z ich otoczeniem zewnętrznym.

Więcej informacji o projekcie Dialog 2.0 na http://ctt.utp.edu.pl/dialog-2-0/