Tytuł profesora dla dr. hab. inż. Dariusza Skibickiego

25 października 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych prof. dr. hab. inż. Dariuszowi Skibickiemu, pracownikowi Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

 

Panie profesorze, gratulujemy!

Prof. dr hab. inż. Dariusz Skibicki prowadzi badania w obszarach: zmęczenia materiałów w warunkach obciążeń wieloosiowych, modelowania właściwości materiałów metalowych w warunkach dużych prędkościach odkształcenia oraz aplikacji kumulacyjnych modeli uszkodzenia do niskocyklowego zmęczenia i dla obciążeń quasi-statycznych. Dorobkiem o podstawowym znaczeniu naukowym dla kandydata jest obszar zmęczenia wieloosiowego. Dwa pozostałe obszary łączą się z licznymi pracami badawczymi, realizowanymi na potrzeby podmiotów gospodarczych.

Dorobek o podstawowym znaczeniu koncentruje się na tematyce zmęczenia materiałów w warunkach obciążeń wieloosiowych. Szczególnym zainteresowaniem objęto badanie wpływu nieproporcjonalności obciążenia na właściwości cykliczne (różne formy umocnienia odkształceniowego) i zmęczeniowe materiałów (trwałość i wytrzymałość zmęczeniową). Ten zakres działalności można podzielić na trzy podobszary badawcze. Pierwszy skupiał się na analizie modeli fizycznych zjawiska zmęczenia wieloosiowego, celem drugiego była analiza istniejących obliczeniowych modeli predykcyjnych, zaś trzeci stanowił próbę sformułowania własnych obliczeniowych modeli zmęczeniowych. W drugim obszarze badań przeprowadzono analizę wybranych matematycznych modeli zmęczeniowych. Zadbano czy i w jaki sposób odmienne cechy procesu zmęczenia w warunkach obciążeń nieproporcjonalnych znajdują swoje odwzorowanie w modelach obliczeniowych. Na bazie powyższych wniosków zostały sformułowane propozycje modeli obliczeniowych szacowania trwałości zmęczeniowych w warunkach obciążeń wieloosiowych. Wszystkie propozycje są modyfikacjami istniejących modeli, polegającymi na ich przystosowaniu do obciążeń nieproporcjonalnych.

Szczególnym osiągnięciem w dorobku kandydata jest monografia pt. „Phenomena and Computational Models of Non-Proportional Fatigue of Materials”. Zawiera ona podsumowanie analiz modeli fizycznych i predykcyjnych, zarówno literaturowych jak i własnych, na temat zmęczenia wieloosiowego. Głównym celem pracy było całościowe ujęcie zagadnienia nieproporcjonalności obciążenia zmęczeniowego poprzez: przedstawienie różnego rodzaju odpowiedzi materiału na tego typu obciążenia (m.in. charakterystyk trwałościowych, przebiegów umocnienia, sposobów rozwoju pęknięć zmęczeniowych), podjęcie próby wyjaśnienia mechanizmów takiego zachowania się metali i ich stopów oraz przedstawienie systematyki wszelkich modeli obliczeniowych uwzględniających tę cechę obciążenia.
W związku z wieloma pracami praktycznymi prowadzonymi na potrzeby otoczenia gospodarczego, poza głównym obszarem badawczym, kandydat rozwinął swoje zainteresowania w dwóch dodatkowych obszarach, a mianowicie: a) modelowania właściwości materiałów metalowych w warunkach dużych prędkości odkształcenia oraz b) aplikacji kumulacyjnych modeli uszkodzenia z zakresu CDM do niskocyklowego zmęczenia i obciążeń quasi-statycznych.

Prof. dr hab. inż. Dariusz Skibicki jest inicjatorem i głównym organizatorem - organizowanego corocznie od 2008 roku - ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół i placówek pozaszkolnych pt. „Wojna robotów miniSUMO”. Celem konkursu jest popularyzacja techniki i zachęcanie młodzieży do studiowania kierunków technicznych. Jest to jedyny konkurs w naszym kraju, organizowany przez uczelnię i skierowany bezpośrednio do młodzieży szkolnej. Podobne przedsięwzięcia realizowane w kraju i na świecie kierowane są do studentów studiów technicznych. Zawodnicy biorący udział w konkursie przyjeżdżają najczęściej z regionów kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, ale także z innych stron Polski. W dotychczasowych 11 edycjach przyjechali do nas uczniowie aż z 85 szkół i placówek pozaszkolnych, z blisko 30 miejscowości. W sumie do tej pory udział w konkursie wzięło około 3 tysiące uczestników.