Tytuł profesora dla dr hab. Anny Wenda-Piesik

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 28 listopada 2019 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych pani dr hab. Anny Wenda-Piesik. 

Profesor Anna Wenda-Piesik, urodzona 11 maja 1971 r. w Bydgoszczy, jest absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy. Ukończyła studia w roku 1995 na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej, kierunek rolnictwo, specjalność ochrona roślin. W 2000 roku obroniła pracę doktorską, a stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 2012. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesor UTP, w Katedrze Agronomii na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii.
Już jako studentka uczestniczyła w stażach zagranicznych m.in. w Finlandii, Niemczech i Szwajcarii, zdobywając doświadczenie w zakresie agronomii na farmach produkcyjnych i w zakładach przetwórstwa spożywczego. W trakcie pracy zawodowej doskonaliła swój warsztat badawczy i zdobywała kolejne doświadczenia odbywając staże na zagranicznych uczelniach, najdłuższy w latach 2002-2003 (18 miesięcy) na Uniwersytecie Stanowym Montana (MSU) w Bozeman, USA. Była wówczas stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej. Jest autorką lub współautorką 70 oryginalnych prac twórczych, 3 monografii oraz 85 innych prac twórczych. Sumaryczny IF prac wynosi 38,750, liczba cytowań wg bazy Web of Science 232 razy, indeks Hirscha 9.
Badania naukowe Anny Wenda-Piesik skupiają się wokół zagadnień związanych z poszukiwaniem optymalnych rozwiązań w zrównoważonej produkcji roślinnej w skali europejskiej, krajowej i regionu kujawsko-pomorskiego. Aktualnie koncentrują się one wokół dwóch problemów, tj. ograniczenia odporności chwastów na herbicydy i zachowania bioróżnorodności agroekosystemów oraz na agrotechnice i skarmianiu soją nGMO. Na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy Prof. Wenda-Piesik kieruje dwoma projektami. Pierwszy, w ramach Konsorcjum ‘BioHerOd’, finansowanym przez NCBiR, pt. „Zrównoważona regulacja zachwaszczenia w celu ograniczenia zjawiska odporności chwastów na herbicydy przy zachowaniu bioróżnorodności środowiska rolniczego” (www.bioherod.iorpib.poznan.pl). Na temat niwelowania odporności chwastów Pani Profesor będzie miała wykład w Poznaniu na Polagrze Premiery w dniu 17 stycznia 2020. Drugi projekt, to finansowany przez Europejskie Partnerstwo Innowacyjności, w ramach programu Współpraca. W nim kieruje również badaniami rozwojowymi w projekcie Konsorcjum „MojaSoja” pt. „Soja konwencjonalna w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu w gospodarstwach rolnych” (www.mojasoja.eu)
Dowodem uznania w środowisku naukowym Prof. Anny Wenda-Piesik są liczne zaproszenia do recenzji publikacji do czasopism JCR, udział w komitetach organizacyjnych światowych kongresów, a także liczne wykłady i referaty na konferencjach krajowych i światowych (m in. w Singapurze, USA, Danii, Szkocji) oraz członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism polskich i zagranicznych. Pod Jej merytoryczną opieką 33 osoby wykonały prace inżynierskie i magisterskie. Jest promotorem 1 zakończonego przewodu doktorskiego i 3 otwartych przewodów doktorskich. Była recenzentem w 3 przewodach doktorskich oraz 1 rozprawy habilitacyjnej. Trzykrotnie pełniła funkcję członka komisji habilitacyjnej.
Profesor Anna Wenda-Piesik jest uznanym naukowcem w otoczeniu gospodarczym, bowiem prowadzi badania służące nie tylko rozwojowi nauki, ale też mające szeroki wymiar aplikacyjny. Ich przydatność dostrzegła strefa gospodarcza, nawiązując z nią współpracę w zakresie wdrażania innowacji produktowych (nawozy organiczne, biostymulanty, inokulanty), oraz doskonalenia procesów produkcyjnych w przetwórstwie rolno-spożywczym. Jest ekspertem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ARiMR, NCBiR i Agendzie HORYZONT oraz autorką licznych opracowań, ekspertyz i opinii o innowacyjności – zleconych do wykonania przez różnych producentów z regionu kujawsko-pomorskiego.