Konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z Bydgoszczą

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pn. Nagroda Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie oraz nagroda dla promotorów prac obronione w roku akademickim 2018/2019.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.


Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:

 • PRACE MAGISTERSKIE i DOKTORSKIE 
  • I miejsce - 10 tys. zł brutto;
  • II miejsce – 5 tys. zł brutto;
  • III miejsce – 3 tys. zł brutto
 • PRACE INŻYNIERSKIE i LICENCJACKIE
  • I miejsce - 6 tys. zł brutto;
  • II miejsce – 3 tys. zł brutto;
  • III miejsce – 2 tys. zł brutto 

 • NAGRODA DLA PROMOTORÓW PRAC - 3 tys. zł brutto

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace spełniające kryteria regulaminowe i obronione w roku akademickim 2018/2019, przez co rozumie się dla potrzeb konkursu okres pomiędzy 1 października 2018 roku a 30 września 2019 roku.
Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie lub wysłanie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową” kompletu dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji językowej, na adres:
Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz (pokój nr 117A).
Szczegółowe zasady zgłaszania prac, ich kwalifikowania oraz przeprowadzania konkursu określa Regulamin dostępny na stronie www.bydgoszcz.pl.

Termin zgłaszania prac upływa 10 marca 2020 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy) Szczegóły na stronie internetowej: www.bydgoszcz.pl (zakładka miasto/wyróżnienia i nagrody).