Wybory Rektora UTP

Uchwała Rady Uczelni nr 7 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wskazania kandydatów na Rektora Uczelni.

Wypełniając zobowiązania wynikające z Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, a w szczególności art. 18 pkt. 1 ust. 5 tejże Ustawy, Rada Uczelni UTP po wysłuchaniu osób wyłonionych w dotychczasowym toku postępowania wyborczego, zmierzającego do wyboru Rektora UTP (Rada nie wskazała własnych kandydatów) wskazuje:

  • prof. dr. hab. inż. Marka Adamskiego,
  • prof. dr. hab. inż. Tomasza Topolińskiego,

na kandydatów do stanowiska Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy na kadencję 2020-2024.

Życząc Elektorom pomyślnego i rozważnego wyboru Rada Uczelni zwraca uwagę na szczególne wyzwania stojące przed środowiskiem akademickim UTP, będące następstwem czasu pandemii oraz okresu wdrożenia nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym. Jako najważniejsze wyzwania wskazujemy na:

  1. konieczność opracowania nowej strategii rozwoju Uczelni,
  2. poprawę sposobu i kultury zarządzania,
  3. wzrost odpowiedzialności pracowniczej, 
  4. poprawę ewaluacji jakości naukowej, podniesienie rangi Uczelni,
  5. usprawnienie działania administracji,
  6. ożywienie kultury studenckiej,
  7. poprawę systemu motywacyjnego.

Kandydatom życzymy powodzenia w wyborach!