Eksperci o Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji RIS3 2021+

15 września w Regionalnym Centrum Innowacyjności UTP dyskutowano na temat Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji RIS3 2021+.

To bardzo ważny dokument na przyszłe lata dla naszego województwa, ponieważ opracowanie regionalnej strategii innowacji opartej na inteligentnych specjalizacjach stanowi warunek konieczny umożliwiający pozyskanie finansowania działań ukierunkowanych na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw m.in. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Proces opracowywania RIS3 2021+ ma na celu dokonanie weryfikacji aktualności i adekwatności względem sytuacji społeczno-gospodarczej Kujaw i Pomorza wskazanych inteligentnych specjalizacji wyłonionych w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a także w przypadku, gdy będzie to zasadne – wyłonienie nowych potencjałów rozwojowych i wynikających z nich inteligentnych specjalizacji.

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego w spotkaniu brał udział Maciej Krużewski – Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o. oraz Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego UM w Toruniu. Za przygotowanie strategii będą odpowiadali powołani eksperci reprezentujący Instytucje Otoczenia Biznesu (m.in. Bydgoski Klaster Przemysłowy, Przedsiębiorcy Pomorza i Kujaw oraz Izba Przemysłowo Handlowa w Toruniu), uczelnie (UTP w Bydgoszczy, UKW w Bydgoszczy oraz UMK w Toruniu) oraz wybrane firmy (m.in. PESA S.A., Agro-Land, Vobacom, Boruta-Zachem SA. i inne). Naszą uczelnię reprezentował prof. Bogdan Ligaj - prorektor ds. nauki i ewaluacji UTP oraz dr inż. Adam Mroziński - dyrektor RCI CTT.

Regionalna strategia badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji to zintegrowany, lokalnie definiowany program transformacji gospodarczej, który spełnia pięć kryteriów:

  1. Pozwala skoncentrować wsparcie w zakresie prowadzonej polityki i inwestycji na kluczowych regionalnych priorytetach, wyzwaniach i potrzebach w zakresie rozwoju opartego na wiedzy
  2. Wykorzystuje mocne strony i przewagi konkurencyjne regionu oraz jego potencjał
  3. Sprzyja innowacjom technologicznym i praktycznym, stymuluje inwestycje sektora prywatnego
  4. Prowadzi do pełnego zaangażowania interesariuszy, zachęca do innowacyjności i eksperymentowania
  5. Jest oparta na obiektywnych danych i dowodach, a także zawiera solidne systemy monitorowania i oceny