Spotkanie z ekspertami w zakresie REGIONALNEJ STRATEGII INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI 2021+

8.10.2020 roku na UTP odbyło się kolejne spotkanie ekspertów w zakresie opracowania bardzo ważnego dokumentu pn.: REGIONALNA STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI 2021+ w województwie kujawsko-pomorskim.

Na spotkaniu omawiane były m.in. aspekty metodologii opracowania inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczego odkrywania, sieciowanie w przyszłych inteligentnych specjalizacjach oraz przyszły schemat zarządzania instytucjonalnego regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji.

W spotkaniu poza ekspertami (którymi są przedstawiciele uczelni regionu, firm oraz IOB) uczestniczył również niezależny ekspert Unii Europejskiej dr Michał Miedziński - ekspert KE, Senior Research Associate, UCL Institute for Sustainable Resources oraz Marek Dondelewski przedstawiciel Eurofunduszu. Spotkaniu przewodniczył Maciej Krużewski, Prezes Zarządu KPAI Sp. z o.o.

ISTOTA STRATEGII RIS3 2021+:

  • wzrost inteligentny oparty na wiedzy i innowacjach,
  • wzrost zrównoważony oparty na gospodarce nastawionej na efektywne wykorzystywanie zasobów, niskoemisyjnej, a zarazem konkurencyjnej,
  • wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, z gospodarką charakteryzującą się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającą spójność w wymiarze gospodarczym, społecznym i terytorialnym.

Warto podkreślić, że opracowanie regionalnej strategii innowacji opartej na inteligentnych specjalizacjach stanowi warunek konieczny umożliwiający pozyskanie finansowania działań ukierunkowanych na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw m.in. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dalsze lata.

Proces opracowywania RIS3 2021+ ma na celu dokonanie weryfikacji aktualności i adekwatności względem sytuacji społeczno-gospodarczej Kujaw i Pomorza wskazanych inteligentnych specjalizacji wyłonionych w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a także w przypadku, gdy będzie to zasadne – wyłonienie nowych potencjałów rozwojowych i wynikających z nich inteligentnych specjalizacji.