Nagroda dla absolwenta WTiICh za pracę magisterską

Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej mgr inż. Mateusz Zasada zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni w 2020 roku.

 

Nagrodzona praca magisterska pt. "Wykorzystanie odpadowego poliwinylobutyralu (PVB) do modyfikacji poli(chlorku winylu)" była zrealizowana w 2018 roku w Zakładzie Technologii Polimerów i Powłok Ochronnych pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Skórczewskiej. 

Celem pracy było określenie możliwości wykorzystania odpadowej folii PVB do wytworzenia mieszanin polimerowych oraz kompozytów polimerowo-drzewnych o osnowie poli(chlorku winylu) oraz zbadanie ich właściwości przetwórczych, fizykomechanicznych i termicznych. Do wytworzenia mieszanin polimerowych i kompozytów polimerowo-drzewnych zastosowano poliwinylobutyral (PVB) - odpad technologiczny pochodzący z produkcji szkła laminowanego w postaci skrawków folii dostarczonych przez firmę Handlowo-Usługową Zbigniew Legutko z Chełmży. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że można wykorzystać PVB do modyfikacji poli(chlorku winylu). Otrzymane materiały charakteryzują się innymi właściwościami niż polimery te użyte osobno.

Więcej na stronie.

Gratulujemy!