Spotkanie z cyklu informacyjno-networkingowych zorganizowanych przez Centrum Transferu Technologii UTP i Pracodawców Pomorza i Kujaw

31 marca odbyło się w budynku Regionalnego Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy pierwsze z zaplanowanego cyklu spotkań informacyjno-networkingowych zorganizowanych przez Centrum Transferu Technologii UTP i Pracodawców Pomorza i Kujaw, które ma poprawić współpracę świata nauki i biznesu przy realizowaniu przedsięwzięć innowacyjnych. Właśnie dlatego formuła spotkania nie skupiała się jedynie na prezentacjach eksperckich. Organizatorzy przewidzieli część warsztatową, podczas której przedstawiciele biznesu i nauki mogli poznać swoją działalność i określić swoje oczekiwania - względem siebie, instytucji otoczenia biznesu i administracji uczelni.

Spotkanie "Partnerstwo nauki i biznesu. Jak wykorzystać szanse dla rozwoju innowacyjnego?" miało spowodować nawiązanie kontaktów i określenie zakresu wspólnych potrzeb i działań. Rezultatem serii podobnych spotkań ma być większa synergia potencjału uczelni i przedsiębiorców, co wpłynie pozytywnie na przeniesienie teorii wiedzy technicznej do praktyki.

Podczas pierwszego spotkania konsultanci Pracodawców Pomorza i Kujaw zaprezentowali możliwości sfinansowania przedsięwzięć innowacyjnych  w firmach i prowadzenia współpracy badawczo-rozwojowej z jednostkami naukowymi w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Odbyła się również część warsztatowa, podczas której zespoły złożone z przedstawicieli nauki, przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu dyskutowali o problemach jakie trapią te przenikające się wzajemnie „światy”. Rozmowy były bardzo burzliwe, prowadzone w przyjaznej atmosferze , a ich podsumowanie znalazło się na planszach, które pozwoliły zaprezentować pozostałym uczestnikom spotkania punkt widzenia poszczególnych zespołów.

DSC 0471DSC 0549

Część warsztatowa pozwoliła sformułować następujące wnioski:

Pozytywy wynikające ze współpracy obszarów wiedzy i praktyki gospodarczej:

  • możliwość rozwoju potencjału innowacyjnego firm,  zarówno w obszarze produktowym, jak i  technologicznym
  • efektywność kosztowa procesów innowacyjnych, wynikająca z zaangażowania ekspertów  z zewnątrz.
  • rozwój kompetencyjny pracowników naukowych,  przede wszystkim w wyniku praktycznego wykorzystania ich wiedzy.

Uczestnicy akcentowali mocno, że nauka i biznes wzajemnie się inspirują!

Problemy nurtujące oba środowiska w trakcie współpracy:

  • długie procesy biurokratyczne zarówno po stronie programów unijnych wspierających projekty innowacyjne, jak i procedur uczelnianych.
  • mało przejrzysty sposób prezentowania oferty badawczej przez jednostki naukowe.
  • nieprecyzyjne definiowanie obszarów i pomysłów na to, co  przedsiębiorca chce uzyskać.
  • to nie naukowiec odpowiada za określenie strategii rozwoju firmy. To aspekty będące często przyczyną fiaska chęci współdziałania.

Reasumując:

Naukowcy i przedsiębiorcy wspólnie określili swoje potrzeby. Wszyscy oczekują m.in. uproszczenia procedur uczelnianych, skrócenia i uproszczenia procedur aplikacyjnych, terminowości w realizacji zleconych prac B+R, czy wspólnego tworzenia długofalowych strategii rozwoju przedsiębiorstw. Ich zdaniem po stronie  instytucji, takich jak Pracodawcy Pomorza i Kujaw, istotne jest rozwijanie oferty doradztwa gospodarczego (w tym w pozyskiwaniu środków unijnych), jak i brokeringu zmierzającego do ułatwienia kontaktów z naukowcami. Oczekiwania wobec Centrum Transferu Technologii dotyczą wsparcia procesów komercjalizacji wiedzy poprzez pomoc w komunikacji nauki i biznesu, organizację spotkań i konferencji oraz profesjonalny marketing oferty uczelni.

Liczny udział przedstawicieli środowiska naukowego i biznesowego wzbudził zainteresowanie mediów branżowych, które zdają relację z tego spotkania.

http://biznes.expressmedia.pl/352327,Nauka-w-duecie-z-biznesem.html

http://www.pracodawcy.info.pl/news/partnerstwo_nauki_i_biznesu_jak_wykorzysta_szanse_dla_rozwoju_innowacyjnego_relacja_z_31032016r