Współpraca UTP i UKW

Zapowiadana ściślejsza współpraca pomiędzy największymi uniwersytetami Bydgoszczy staje się faktem. 18 października br. Rektorzy: Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - prof. Tomasz Topoliński oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. Jacek Woźny podpisali umowę o powołaniu Konsorcjum.

Konsorcjum powstało na potrzeby realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności+”. Konkurs ten ogłosił Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Będzie on realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). Celem programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.

Konsorcjum UTP i UKW zakłada ścisłą współpracę przy określaniu szczegółowych celów i założeń projektu, przygotowanie wniosku i wspólną jego realizację. UTP i UKW liczą, że udział w tym projekcie przyczyni się do jeszcze większej promocji osiągnięć naukowych obu uniwersytetów, rozwoju innowacyjności, a przede wszystkim wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym i otoczeniem gospodarczym. Udział w projekcie ma pomóc w promowaniu wynalazków opracowanych na obu uczelniach na wystawach i targach innowacji o charakterze krajowym i międzynarodowym, w organizowaniu wspólnych spotkań i szkoleń z innowacyjnymi przedsiębiorcami regionu, opracowaniu baz danych dotyczących wynalazczości, powołaniu brokerów innowacji, których zadaniem będzie animowanie indywidualnych projektów innowacyjnych we współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

A jest o co się starać ponieważ Ministerstwo dla takich konsorcjów przeznaczyło kwotę 3 mln zł.

 IGP6635