O bezpieczeństwie na UTP

Wyjazdowe posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w regionie.

W dniu 16 marca br. na zaproszenie J.M. Rektora UTP prof. dr hab. Tomasza Topolińskiego, na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, odbyło się kolejne robocze posiedzenie zespołu ekspertów ds. działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w regionie. W imieniu Rektora, obowiązki gospodarza spotkania pełnił Prorektor ds. Nauki – Pan dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof., nadzw. UTP.

Zespół ten, w składzie 15 osób, powołany został na podstawie porozumienia na rzecz wspólnych działań w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w regionie, zawartego w dniu 24 września 2014 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Marszałkiem Województwa kujawsko-Pomorskiego. Podejmuje on problematykę szeroko pojętego bezpieczeństwa zdefiniowaną w 2012 r. w strukturze bezpieczeństwa narodowego, przyjętej na potrzeby strategicznego przeglądu bezpieczeństwa narodowego RP. Posiedzenia przedmiotowego Zespołu odbywają się okresowo (od 2014 r.) w siedzibach podmiotów, których przedstawiciele zostali wytypowani do prac w jego składzie. Zakresem współpracy, będącej przedmiotem porozumienia, jest:

 • Współdziałanie w zakresie planowania działań na rzecz wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa w województwie;
 • Powołanie zespołu ekspertów złożonego z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, wytypowanych instytucji Sił Zbrojnych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Ratownictwa Medycznego, Organizacji

Pozarządowych, Wyższych Uczelni oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem powodziowym i planowaniem przestrzennym;

 • Pozyskiwanie środków finansowych z programów krajowych i innych źródeł zewnętrznych w okresie 2014-2020, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach celu strategicznego „Bezpieczeństwo”;
 • Wymiana informacji, a także konsultacje i analizy sytuacji w zakresie problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście różnych aspektów bezpieczeństwa;
 • Organizowanie spotkań, narad i konferencji na temat bezpieczeństwa, jako obszaru aktywności władz publicznych;
 • Opracowanie platformy dyskusji nad problematyką bezpieczeństwa w kontekście kierunków rozwoju województwa z zaangażowaniem środowisk samorządowych, społecznych, gospodarczych i naukowych.

Spoza Zespołu, do wygłoszenia tematycznych referatów (informacji), zostali zaproszeni:

 • Prorektor ds. Nauki – Pan dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof., nadzw. UTP;
 • Z-ca dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego – Pan Ryszard Rumiński;
 • Przedstawiciele Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy;
 • Przedstawiciele młodych naukowców UTP: dr inż. Damian Ledziński oraz mgr inż. Sandra Śmigiel.

Przedmiotem obecnego posiedzenia, były następujące problemy:

 • Główne kierunki prac naukowo badawczych prowadzonych na UTP w Bydgoszczy;
 • Informacja o stanie realizacji projektu dotyczącego bezpilotowych środków powietrznych realizowanego przez WZL-2 w Bydgoszczy oraz prezentacja pracy badawczej zespołu autorskiego UTP nt.: „System obsługi autonomicznych bezzałogowych statków powietrznych”;
 • Możliwości wykorzystywania e-learningu (blended learningu) dla potrzeb szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w regionie;
 • Dyskusja, w tym m. in.: linia alarmowa „112”, krajowa mapa zagrożeń, informacja o tworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej, możliwości rozwijania projektu Geoportal-2 dla potrzeb działania służb ratowniczych, dalsze kierunki pracy Zespołu Ekspertów.