Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

Przypominamy, że 7 października br. upływa termin składania wniosków o stypendia Prezydenta Miasta w roku akademickim 2016/2017 dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.


Podstawa prawna:
- Uchwała Nr LVIII/1224/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce. Pobierz

- Uchwała Nr XIII/218/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce. Pobierz

- Uchwała Nr XLVIIII/994/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce. Pobierz


Zasady udzielania stypendiów:
1) o stypendium ubiegać się mogą zameldowani na stałe w Bydgoszczy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych z siedzibą w Bydgoszczy, którzy zdali egzamin maturalny w roku składania wniosku,
2) warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium jest zdany egzamin maturalny z matematyki w roku zdania matury na poziomie rozszerzonym z wynikiem, co najmniej 60 proc. pkt. oraz podjęcie w Bydgoszczy studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych lub niepublicznych, na kierunkach:
1. informatyka,
2. informatyka stosowana,
3. mechatronika,
4. teleinformatyka,
5. elektronika i telekomunikacja,
6. inżynieria materiałowa,
7. budownictwo,
8. fizyka,
9. inżynieria środowiska,
10. mechanika i budowa maszyn,
11. przetwórstwo tworzyw sztucznych,
12. wzornictwo,
13. architektura,
14. energetyka,
15. transport,
16. elektrotechnika.
3) wnioski o udzielanie stypendiów zgłaszają zainteresowani do 7 października każdego roku w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (wzór wniosku stanowi załącznik uchwały),
4) stypendium może być udzielone absolwentowi tylko raz, na okres dziewięciu miesięcy, począwszy od miesiąca października.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące dokumenty:
- potwierdzoną za zgodność z oryginałem w macierzystej szkole kserokopię świadectwa z egzaminu maturalnego, zdanego w roku składania wniosku,
- zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na pierwszy roku studiów,
- potwierdzenie zameldowania na pobyt stały w Bydgoszczy.