Szkolenie z projektu Inkubator Innowacyjności 2.0

Współpraca z gospodarką

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider) i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Konsorcjant) w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach pozakonkursowego działania pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). jako konsorcjum zaplanowały cykl bezpłatnych szkoleń teoretyczno – praktycznych dla zespołów naukowych UTP i UKW oraz pracowników Regionalnego Centrum Innowacyjności-Centrum Transferu Technologii i Centrum Transferu Technologii i Innowacji.


19 listopada 2019 roku w Budynku Regionalnego Centrum Innowacyjności w sali C8 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń podczas, którego obecni przedstawiciele zespołów naukowych realizujących granty przedwdrożeniowe w projekcie Inkubator Innowacyjności 2.0 oraz pracownicy RCI-CTT i CTTiI zgłębiali wiedzę z zakresu Komercjalizacji wyników badań naukowych, Ochrony własności intelektualnej i Projektowania.

Drukuj