HR Excellence In Research

Logo to nadawane jest instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Jest to znak jakości, potwierdzający, że Uczelnia prowadzi przejrzysty proces rekrutacji pracowników naukowych oraz tworzy przyjazne warunki pracy i rozwoju kariery naukowej.

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Dotyczą one warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności, opieki naukowej dla młodych.

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. To zasada przejrzystego informowania o procedurach konkursowych, zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery oraz zasada niedyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język.

Skład „Zespołu ds. przygotowania Wniosku do Komisji Europejskiej o nadanie loga HR”

 • RNN – Prorektor ds. Nauki – dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. UTP
 • RNN – mgr Beata Majewska
 • WBAiIŚ – dr inż. Krzysztof Pawłowski
 • WIM – dr hab. inż. Tomasz Piątkowski, prof. UTP, dr hab. inż. Dariusz Boroński, prof. UTP
 • WHiBZ – dr inż. Anna Zmudzińska, dr inż. Sylwia Krężel-Czopek
 • WTiICH – dr hab. Małgorzata Kaczorowska, prof. UTP
 • IMiF – dr Alfred Witkowski
 • WTIiE – dr inż. Tomasz Andrysiak
 • WRiB – dr Izabela Wielewska
 • WZ – dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. UTP
 • RNN – mgr Patrycja Lutkowska
 • RNN – mgr Aleksandra Mielczarek

Osoba odpowiedzialna za wysłanie wniosku do Komisji Europejskiej: mgr Beata Majewska – Kierownik Działu Nauki

Dnia 10 maja 2019 roku Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy złożył wniosek o przyznanie Loga HR. Do Komisji Europejskiej przesłane zostały następujące dokumenty:

 1. Opis procesu Analizy GAP
 2. Analiza GAP
 3. Lista Kontrolna OTM-R
 4. Plan działania

2

KORZYŚCI PRZYZNANIA LOGO HR:

 • znak jakości dla instytucji poprzez potwierdzenie przestrzegania norm etycznych w relacjach zawodowych i w prowadzeniu badań naukowych;
 • szansa na wzmocnienie wizerunku Uczelni, jako miejsca stwarzającego dobre warunki dla rozwoju badań i nauki;
 • promocja instytucji wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako ta, która zapewnia naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju;
 • ułatwienie uzyskiwania grantów europejskich (HORYZONT 2020);
 • kategoria naukowa.

WIĘCEJ INFORMACJI O UDZIALE PRACOWNIKÓW W BADANIU ANKIETOWYM

Wykres 1. Podział respondentów ze względu na zajmowane stanowisko

w1

Wykres 2. Podział respondentów ze względu na płeć

w2

Wykres 3. Podział respondentów ze względu na posiadany stopień/tytuł naukowy

w3


Drukuj