HR Excellence In Research

Nauka i badania

 


ETAP WDRAŻANIA

Decyzją Komisji Europejskiej Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dołączył do elitarnego grona instytucji wyróżnionych logo HR Excellence In Research, co oznacza, że UTP stał się instytucją, która tworzy przyjazne środowisko pracy i rozwoju oraz posiada przejrzyste zasady rekrutacji pracowników naukowych.


Do prac związanych z wdrożeniem Logo HR został powołany Zespół, który koordynuje działania mające na celu utrzymanie tego wyróżnienia w kolejnych latach.

Skład zespołu ds. wdrażania logo HR:

1) dr inż. Krzysztof Pawłowski (WBAiIŚ);
2) dr hab. inż. Anna Sławińska (WHiBZ);
3) dr inż. Anna Zmudzińska (WHiBZ);
4) dr inż. Przemysław Strzelecki (WIM);
5) dr Izabela Wielewska (WRiB);
6) dr inż. Jacek Majewski (WTIiE);
7) dr Maciej Schulz (WZ);
8) dr hab. inż. Ireneusz Grubecki (WTiICh);
9) dr inż. Łukasz Skowroński (IMiF);
9a) dr inż. Mateusz Wirwicki (CTWiT);
10) mgr Magdalena Kruszczyńska (Dział Spraw Pracowniczych);
11) mgr Paweł Smolak (Dział Organizacji i Zarządzania);
12) mgr inż. Monika Krauze (Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów);
13) Mateusz Wudarczyk (Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego).

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Prorektor ds. nauki i ewaluacji - dr hab. inż. Bogdan Ligaj, prof. Uczelni

Zadania Zespołu ds. wdrażania Logo HR

1) realizacja zadań określonych w planie działania do logo HR;
2) wdrażanie strategii HR Excellence in Research w UTP;
3) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawa wynikających z realizacji strategii i przedłożenie ich właściwemu organowi Uniwersytetu;
4) przekazywanie jednostkom informacji dotyczących podejmowanych działań w ramach procesu wdrażania strategii HR Excellence in Research;
5) wspieranie na bieżąco jednostek odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań w ramach planu działania;
6) zbieranie i analiza dokumentacji niezbędnej do wykonania oceny śródokresowej, w tym sprawozdań z przeprowadzonych prac, projektów aktów prawnych, harmonogramów szkoleń oraz dokumentacji z postępowań rekrutacyjnych;
7) przygotowanie wniosku/sprawozdania do oceny śródokresowej.


Podsumowanie Ankiety Analizy Wewnętrznej

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w dniach 1 - 11 czerwca 2021 r. wśród pracowników badawczych,  badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz doktorantów - pobierz


Majówka z Logo HR - szczegóły na stronie


Polityka OTM-R


ETAP APLIKOWANIA

Logo to nadawane jest instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Jest to znak jakości, potwierdzający, że Uczelnia prowadzi przejrzysty proces rekrutacji pracowników naukowych oraz tworzy przyjazne warunki pracy i rozwoju kariery naukowej.

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Dotyczą one warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności, opieki naukowej dla młodych.

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. To zasada przejrzystego informowania o procedurach konkursowych, zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery oraz zasada niedyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język.

Skład „Zespołu ds. przygotowania Wniosku do Komisji Europejskiej o nadanie loga HR”

Osoba odpowiedzialna za wysłanie wniosku do Komisji Europejskiej: mgr Beata Majewska – Kierownik Działu Nauki

Dnia 10 maja 2019 roku Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy złożył wniosek o przyznanie Loga HR. Do Komisji Europejskiej przesłane zostały następujące dokumenty:

  1. Opis procesu Analizy GAP
  2. Analiza GAP
  3. Lista Kontrolna OTM-R
  4. Plan działania

2

KORZYŚCI PRZYZNANIA LOGO HR:

WIĘCEJ INFORMACJI O UDZIALE PRACOWNIKÓW W BADANIU ANKIETOWYM

Wykres 1. Podział respondentów ze względu na zajmowane stanowisko

w1

Wykres 2. Podział respondentów ze względu na płeć

w2

Wykres 3. Podział respondentów ze względu na posiadany stopień/tytuł naukowy

w3

Drukuj