Kalendarium

Ustawa 2.0
1 października
2018
 

Wejście w życie Ustawy 2.0

Z dniem wejścia w życie Ustawy 2.0, traci moc:

  • ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789).;
  • ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) - z wyjątkiem art. 98, art. 100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 103a, art. 104 i art. 106, które tracą moc z
  • dniem 31 grudnia 2018 r. (dalej jako ustawa uchylana);
  • ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Zniesienie Konwentu
Zniesienie Rzecznika Praw Absolwenta

 

Złożenie oświadczeń dot. wyboru dyscyplin naukowych

Osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej do tego dnia po raz pierwszy składają oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentują.

Osoby prowadzące zajęcia do tego dnia po raz pierwszy składają oświadczenie o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią.

   
30 listopada
2018

 31 grudnia
2018

   

Złożenie oświadczeń przez osoby prowadzące działalność naukową

w którym wskazują jedną lub dwie dyscypliny, w których prowadzą działalność naukową. Na podstawie złożonych oświadczeń nastąpi wyliczenie liczby N.

Dostosowanie uchwał określających warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, przyjętych zgodnie z ustawą uchylaną do wymagań określonych w Ustawie 2.0.

Drukuj